Informacje ogólne
Numer Postępowania
G-241- 25 /20
Nazwa Postępowania
Dostawa przełączników sieciowych do sądów apelacji białostockiej.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia oraz ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części określono w załącznik nr 6 do SIWZ.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2020/S 192-461388
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
32420000-3 - Urządzenia sieciowe
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
28-09-2020
Data ogłoszenia
02-10-2020
Termin składania ofert
03-11-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
03-11-2020 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Dostawa 64 przełączników sieciowych typu 2 (zarządzalny desktop L2) do sądów apelacji białostockiej;
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną dostawę lub usługę związaną z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 złotych; W sytuacji gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wystarczającym będzie wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunku dla części największej zamówienia, spośród tych na które składa ofertę.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał ,że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 100 000,00 złotych;  W sytuacji gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności jest łączną sumą kwot ubezpieczenia dla części, na które wykonawca składa ofertę .
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Dostawa 36 przełączników sieciowych typu 4( zarządzalny rack L2) do sądów apelacji białostockiej.
2.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał ,że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 500 000,00 złotych; W sytuacji gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności jest łączną sumą kwot ubezpieczenia dla części, na które wykonawca składa ofertę .
2.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną dostawę lub usługę związaną z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 złotych; W sytuacji gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wystarczającym będzie wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunku dla części największej zamówienia, spośród tych na które składa ofertę.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
Dostawa 64 przełączników sieciowych typu 2 (zarządzalny desktop L2) do sądów apelacji białostockiej;
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
128 000,00
Dostawa 36 przełączników sieciowych typu 4( zarządzalny rack L2) do sądów apelacji białostockiej.
2
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
540 000,00
Kryteria oceny ofert
Dostawa 64 przełączników sieciowych typu 2 (zarządzalny desktop L2) do sądów apelacji białostockiej;
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
Gwarancja
Waga:
40.00
Za każdy miesiąc wydłużenia wymaganego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 SIWZ- terminu gwarancji, wykonawca otrzyma 2 punkty . Maksymalna ilość punktów w wymienionym kryterium - 40 punktów dla każdej części zamówienia .
Dostawa 36 przełączników sieciowych typu 4( zarządzalny rack L2) do sądów apelacji białostockiej.
2.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
2.2
Gwarancja
Waga:
40.00
Za każdy miesiąc wydłużenia wymaganego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 SIWZ- terminu gwarancji, wykonawca otrzyma 2 punkty . Maksymalna ilość punktów w wymienionym kryterium - 40 punktów dla każdej części zamówienia .