Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-2131-1/2019
Nazwa Postępowania
Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Nidzicy
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Numer ogłoszenia
515211-N-2019
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Data ogłoszenia
18-02-2019
Termin składania ofert
12-03-2019 12:00:00
Termin otwarcia ofert
12-03-2019 12:00:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Stosownie do postanowień art. 22 ust 1a oraz 1b pkt 3 PZP, w zakresie warunku dotyczącego zdolności zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej dwie roboty budowlane dotyczące prac remontowych i/lub modernizacyjnych i/lub budowy obiektów użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto (każda wykazana robota). Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia wskazanego w Rozdziale V pkt 2 SIWZ oraz dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 4 SIWZ.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
5 000,00
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
349 451,62
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena brutto
1.2
Gwarancja
Waga:
40.00
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
Informacje dodatkowe
1.1
Wizja lokalna
Wizja lokalna