Informacje ogólne
Numer Postępowania
PO VII WB 261.5.2020
Nazwa Postępowania
Ochrona fizyczna osób i mienia Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, podległych prokuratur rejonowych oraz Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest stała bezpośrednia ochrona fizyczna budynków, terenów przylegających, osób i mienia Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, jednostek podległych oraz Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie tj.: 1) Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45d (siedziba Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, obiekt w trwałym zarządzie Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie ), 2) Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie, Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów przy ul. Lisa-Kuli 20 (obiekt w trwałym zarządzie Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie ) , 3) Prokuratura Rejonowa w Dębicy przy ul. 3 Maja 2 (obiekt w trwałym zarządzie Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie)
Tryb Postępowania
Usługi społeczne art. 138o
Rodzaj zamówienia
Usługi
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
79710000-4 - Usługi ochroniarskie
Termin składania ofert
26-10-2020 11:00:00
Termin otwarcia ofert
26-10-2020 11:30:00
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Ochrona fizyczna osób i mienia Prokuratury Okręgowej przy ul. Hetmańskiej 45d w Rzeszowie
I.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a. wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 2 usługi bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia, każda wartości co najmniej 500 000 zł brutto a w przypadku składania ofert na poszczególne części odpowiednio : - cz. I 300 000 zł brutto, - cz. II 300 000 zł brutto, - cz. III 100 000 zł brutto, b. dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, w tym odpowiedzialnymi za świadczenie usług, posiadającymi kwalifikacje zawodowe –wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 j.t.), w tym co najmniej 1 pracownikiem, który będzie nadzorował i kontrolował pracę pracowników ochrony, wymagane co najmniej 15 osób, a w przypadku składania ofert na poszczególne części odpowiednio: -dla cz. I wymagane 6 osób, w tym 1 osoba koordynująca -dla cz. II wymagane 6 osób, w tym 1 osoba koordynująca -dla cz. III wymagane 3 osoby, w tym 1 osoba koordynująca
I.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli przedłoży koncesję na ochronę osób i mienia wymaganą przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r., poz.1292 j.t.) oraz ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 j.t.).
I.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ochrona fizyczna osób i mienia Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie i Rejonowej dla miasta Rzeszów przy ul. Lisa-Kuli 20 w Rzeszowie
II.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a. wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 2 usługi bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia, każda wartości co najmniej 500 000 zł brutto a w przypadku składania ofert na poszczególne części odpowiednio : - cz. I 300 000 zł brutto, - cz. II 300 000 zł brutto, - cz. III 100 000 zł brutto, b. dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, w tym odpowiedzialnymi za świadczenie usług, posiadającymi kwalifikacje zawodowe –wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 j.t.), w tym co najmniej 1 pracownikiem, który będzie nadzorował i kontrolował pracę pracowników ochrony, wymagane co najmniej 15 osób, a w przypadku składania ofert na poszczególne części odpowiednio: -dla cz. I wymagane 6 osób, w tym 1 osoba koordynująca -dla cz. II wymagane 6 osób, w tym 1 osoba koordynująca -dla cz. III wymagane 3 osoby, w tym 1 osoba koordynująca
II.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli przedłoży koncesję na ochronę osób i mienia wymaganą przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r., poz.1292 j.t.) oraz ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 j.t.).
II.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ochrona fizyczna osób i mienia Prokuratury Rejonowej w Dębicy przy ul. 3 Maja 2 w Dębicy
III.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a. wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 2 usługi bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia, każda wartości co najmniej 500 000 zł brutto a w przypadku składania ofert na poszczególne części odpowiednio : - cz. I 300 000 zł brutto, - cz. II 300 000 zł brutto, - cz. III 100 000 zł brutto, b. dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, w tym odpowiedzialnymi za świadczenie usług, posiadającymi kwalifikacje zawodowe –wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 j.t.), w tym co najmniej 1 pracownikiem, który będzie nadzorował i kontrolował pracę pracowników ochrony, wymagane co najmniej 15 osób, a w przypadku składania ofert na poszczególne części odpowiednio: -dla cz. I wymagane 6 osób, w tym 1 osoba koordynująca -dla cz. II wymagane 6 osób, w tym 1 osoba koordynująca -dla cz. III wymagane 3 osoby, w tym 1 osoba koordynująca
III.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli przedłoży koncesję na ochronę osób i mienia wymaganą przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r., poz.1292 j.t.) oraz ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 j.t.).
III.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kryteria oceny ofert
Ochrona fizyczna osób i mienia Prokuratury Okręgowej przy ul. Hetmańskiej 45d w Rzeszowie
I.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
I.3
Organizacja nadzoru
Waga:
20.00
0 pkt -otrzyma Wykonawca, który zaoferuje, że będzie kontrolował pracowników ochrony nie rzadziej niż 1x 5 dni 10 pkt -otrzyma Wykonawca który zaoferuje, że będzie kontrolował pracowników ochrony nie rzadziej niż 1x 4 dni 20 pkt -otrzyma Wykonawca który zaoferuje, że będzie kontrolował pracowników ochrony nie rzadziej niż 1x 3 dni
I.2
Organizacja reakcji grupy interwencyjnej
Waga:
20.00
Oferty nie podlegające odrzuceniu w zakresie kryterium organizacja (O) zostaną ocenione następująco: 0 pkt –otrzyma Wykonawca który zaoferuje czas reakcji i dojazdu grupy interwencyjnej od 9 do 10 minut; 10 pkt–otrzyma Wykonawca który zaoferuje czas reakcji i dojazdu grupy interwencyjnej od 6 do 8 minut; 20 pkt–otrzyma Wykonawca który zaoferuje czas reakcji i dojazdu grupy interwencyjnej do 5 minut;
Ochrona fizyczna osób i mienia Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie i Rejonowej dla miasta Rzeszów przy ul. Lisa-Kuli 20 w Rzeszowie
II.2
Cena
Waga:
60.00
Cena:Oferty, które nie podlegają odrzuceniu z postępowania w zakresie kryterium cena (C) zostaną ocenione wg wzoru: C= CN/CB x 60 pkt; gdzie: C - ilość punktów w kryterium cena, CN - cena najniższa, CB - cena badana
II.1
Organizacja nadzoru
Waga:
20.00
Oferty nie podlegające odrzuceniu w zakresie kryterium nadzór (N) zostaną ocenione następująco: 0 pkt -otrzyma Wykonawca, który zaoferuje, że będzie kontrolował pracowników ochrony nie rzadziej niż 1x 5 dni 10 pkt -otrzyma Wykonawca który zaoferuje, że będzie kontrolował pracowników ochrony nie rzadziej niż 1x 4 dni 20 pkt -otrzyma Wykonawca który zaoferuje, że będzie kontrolował pracowników ochrony nie rzadziej niż 1x 3 dni
II.3
Organizacja reakcji grupy interwencyjnej
Waga:
20.00
Oferty nie podlegające odrzuceniu w zakresie kryterium organizacja (O) zostaną ocenione następująco: 0 pkt –otrzyma Wykonawca który zaoferuje czas reakcji i dojazdu grupy interwencyjnej od 9 do 10 minut; 10 pkt–otrzyma Wykonawca który zaoferuje czas reakcji i dojazdu grupy interwencyjnej od 6 do 8 minut; 20 pkt–otrzyma Wykonawca który zaoferuje czas reakcji i dojazdu grupy interwencyjnej do 5 minut;
Ochrona fizyczna osób i mienia Prokuratury Rejonowej w Dębicy przy ul. 3 Maja 2 w Dębicy
III.1
Cena
Waga:
60.00
Cena: Oferty, które nie podlegają odrzuceniu z postępowania w zakresie kryterium cena (C) zostaną ocenione wg wzoru: C= CN/CB x 60 pkt; gdzie: C - ilość punktów w kryterium cena, CN - cena najniższa, CB - cena badana
III.2
Organizacja nadzoru
Waga:
20.00
Oferty nie podlegające odrzuceniu w zakresie kryterium nadzór (N) zostaną ocenione następująco: 0 pkt -otrzyma Wykonawca, który zaoferuje, że będzie kontrolował pracowników ochrony nie rzadziej niż 1x 5 dni 10 pkt -otrzyma Wykonawca który zaoferuje, że będzie kontrolował pracowników ochrony nie rzadziej niż 1x 4 dni 20 pkt -otrzyma Wykonawca który zaoferuje, że będzie kontrolował pracowników ochrony nie rzadziej niż 1x 3 dni
III.3
Organizacja reakcji grupy interwencyjnej
Waga:
20.00
Oferty nie podlegające odrzuceniu w zakresie kryterium organizacja (O) zostaną ocenione następująco: 0 pkt –otrzyma Wykonawca który zaoferuje czas reakcji i dojazdu grupy interwencyjnej od 9 do 10 minut; 10 pkt–otrzyma Wykonawca który zaoferuje czas reakcji i dojazdu grupy interwencyjnej od 6 do 8 minut; 20 pkt–otrzyma Wykonawca który zaoferuje czas reakcji i dojazdu grupy interwencyjnej do 5 minut;