Informacje ogólne
Numer Postępowania
DSO-226-6/20
Nazwa Postępowania
Dostawa centralnego UPS-a dla Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne
Data ogłoszenia
16-10-2020
Termin składania ofert
26-10-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
26-10-2020 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500 000 złotych.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie dostawy zasilaczy awaryjnych, o wartości brutto nie mniejszej niż 30 000 zł każda i przedstawi referencje, że dostawy te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. W przypadku zamówień nadal realizowanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą, która będzie skierowana do realizacji dostawy, posiadającą aktualne uprawnienia elektryczne (świadectwa kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1 kV, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. Dz. U. Nr 89 poz. 828 i Nr 129 poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141 poz. 1189 oraz mieć min. 3 letnie doświadczenie.
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
60.00
CenaNajwyższą liczbę punktów w kryterium „Cena” (60 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczona według następującego wzoru: najniższa cena brutto z ofert nie odrzuconych Ocena oferty badanej = -------------------------------------------------- x 60% x 100 x waga kryterium cena brutto badanej oferty
1.1
Okres gwarancji
Waga:
40.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium – okres gwarancji - (40 pkt) otrzyma oferta w której Wykonawca, zaoferuje najdłuższy okres gwarancji. a) okres gwarancji 60 miesięcy – 40 liczba pkt., b) okres gwarancji 48 miesięcy – 20 liczba pkt., c) okres gwarancji 36 miesięcy – 0 liczba pkt.,