Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-2151-5/2020
Nazwa Postępowania
Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach należących do Sądu Okręgowego w Koszalinie, Sądu Rejonowego w Sławnie i Sądu Rejonowego w Wałczu
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach należących do Sądu Okręgowego w Koszalinie, Sądu Rejonowego w Sławnie i Sądu Rejonowego w Wałczu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2, 2a i 2b do SIWZ.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90910000-9 - Usługi sprzątania
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
28-10-2020
Data ogłoszenia
02-11-2020
Termin składania ofert
04-12-2020 11:00:00
Termin otwarcia ofert
04-12-2020 11:15:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach i pomieszczeniach należących do Sądu Okręgowego w Koszalinie
I.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
I.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał, lub aktualnie wykonuje należycie minimum jedno zamówienie (realizowane na podstawie zawartej jednej umowy) o wartości minimum 200 000,00 zł brutto (dwieście tysięcy złotych), realizowane w ramach jednej umowy trwającej minimum 6 miesięcy, polegające na sprzątaniu pomieszczeń w obiekcie/obiektach biurowych.
I.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych).
Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach i pomieszczeniach należących do Sądu Rejonowego w Sławnie
II.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
II.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał, lub aktualnie wykonuje należycie minimum jedno zamówienie (realizowane na podstawie zawartej jednej umowy) o wartości minimum 30 000,00 zł brutto (trzydzieści tysięcy złotych), realizowane w ramach jednej umowy trwającej minimum 6 miesięcy, polegające na sprzątaniu pomieszczeń w obiekcie/obiektach biurowych.
II.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000,00 zł. (sto tysięcy złotych).
Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach i pomieszczeniach Sądu Rejonowego w Wałczu
III.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał, lub aktualnie wykonuje należycie minimum jedno zamówienie (realizowane na podstawie zawartej jednej umowy) o wartości minimum 30 000,00 zł brutto (trzydzieści tysięcy złotych), realizowane w ramach jednej umowy trwającej minimum 6 miesięcy, polegające na sprzątaniu pomieszczeń w obiekcie/obiektach biurowych.
III.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000,00 zł. (sto tysięcy złotych).
Wadium
Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach i pomieszczeniach należących do Sądu Okręgowego w Koszalinie
I
Wadium
Kwota wadium (PLN):
6 000,00
Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach i pomieszczeniach należących do Sądu Rejonowego w Sławnie
II
Wadium
Kwota wadium (PLN):
1 000,00
Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach i pomieszczeniach Sądu Rejonowego w Wałczu
III
Wadium
Kwota wadium (PLN):
2 000,00
Kryteria oceny ofert
Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach i pomieszczeniach należących do Sądu Okręgowego w Koszalinie
I.1
Cena
Waga:
60.00
W ramach oceny oferty z zastosowaniem przedmiotowego kryterium oraz zamieszczonego poniżej wzoru Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt. najniższa cena ofertowa C = ------------------------------------------------- x 100 pkt x 60 % cena ofertowa w ofercie ocenianej
I.2
doświadczenie pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia w świadczeniu usług sprzątania pomieszczeń biurowych
Waga:
40.00
W ramach oceny oferty z zastosowaniem przedmiotowego kryterium oraz zamieszczonego poniżej sposobu obliczania punktów, Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt. W ramach kryterium Zamawiający oceni ilość skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia osób posiadających doświadczenie minimum 6 miesięcy w świadczeniu usług sprzątania pomieszczeń biurowych, spośród wszystkich pracowników Wykonawcy przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia. Ocena będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu Ofertowym. Wykonawca otrzyma: a) za skierowanie do realizacji zamówienia 2-4 osób posiadających doświadczenie minimum 6 miesięcy w sprzątaniu pomieszczeń biurowych - 10 pkt (10%) b) za skierowanie do realizacji zamówienia 5-6 osób posiadających doświadczenie minimum 6 miesięcy w sprzątaniu pomieszczeń biurowych - 20 pkt (20%) c) za skierowanie do realizacji zamówienia 7-8 osób posiadających doświadczenie minimum 6 miesięcy w sprzątaniu pomieszczeń biurowych - 30 pkt (30%) d) za skierowanie do realizacji zamówienia 9 i więcej osób posiadających doświadczenie minimum 6 miesięcy w sprzątaniu pomieszczeń biurowych - 40 pkt (40%) W przypadku nie wskazania ilości osób posiadających takie doświadczenia skierowanych do realizacji zamówienia spośród wszystkich pracowników przeznaczonych do realizacji usługi sprzątania Wykonawca otrzyma w kryterium 0 pkt (0%).
Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach i pomieszczeniach należących do Sądu Rejonowego w Sławnie
II.2
Cena
Waga:
60.00
W ramach oceny oferty z zastosowaniem przedmiotowego kryterium oraz zamieszczonego poniżej wzoru Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt. najniższa cena ofertowa C = ------------------------------------------------- x 100 pkt x 60 % cena ofertowa w ofercie ocenianej
II.1
doświadczenie pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia w świadczeniu usług sprzątania pomieszczeń biurowych
Waga:
40.00
W ramach oceny oferty z zastosowaniem przedmiotowego kryterium oraz zamieszczonego poniżej sposobu obliczania punktów, Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt. W ramach kryterium Zamawiający oceni ilość skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia osób posiadających doświadczenie minimum 6 miesięcy w świadczeniu usług sprzątania pomieszczeń biurowych, spośród wszystkich pracowników Wykonawcy przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia. Ocena będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu Ofertowym. Wykonawca otrzyma: a) za skierowanie do realizacji zamówienia 1 osoby posiadającej doświadczenie minimum 6 miesięcy w sprzątaniu pomieszczeń biurowych -20 pkt (20%); b) za skierowanie do realizacji zamówienia 2 i więcej osób posiadających doświadczenie minimum 6 miesięcy w sprzątaniu pomieszczeń biurowych - 40 pkt (40%); W przypadku nie wskazania ilości osób posiadających takie doświadczenia skierowanych do realizacji zamówienia spośród wszystkich pracowników przeznaczonych do realizacji usługi sprzątania Wykonawca otrzyma w kryterium 0 pkt (0%).
Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach i pomieszczeniach Sądu Rejonowego w Wałczu
III.1
Cena
Waga:
60.00
W ramach oceny oferty z zastosowaniem przedmiotowego kryterium oraz zamieszczonego poniżej wzoru Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt. najniższa cena ofertowa C = ------------------------------------------------- x 100 pkt x 60 % cena ofertowa w ofercie ocenianej
III.2
doświadczenie pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia w świadczeniu usług sprzątania pomieszczeń biurowych
Waga:
40.00
W ramach oceny oferty z zastosowaniem przedmiotowego kryterium oraz zamieszczonego poniżej sposobu obliczania punktów, Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt. W ramach kryterium Zamawiający oceni ilość skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia osób posiadających doświadczenie minimum 6 miesięcy w świadczeniu usług sprzątania pomieszczeń biurowych, spośród wszystkich pracowników Wykonawcy przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia. Ocena będzie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu Ofertowym. Wykonawca otrzyma: a) za skierowanie do realizacji zamówienia 1 osoby posiadającej doświadczenie minimum 6 miesięcy w sprzątaniu pomieszczeń biurowych -20 pkt (20%); b) za skierowanie do realizacji zamówienia 2 i więcej osób posiadających doświadczenie minimum 6 miesięcy w sprzątaniu pomieszczeń biurowych - 40 pkt (40%); W przypadku nie wskazania ilości osób posiadających takie doświadczenia skierowanych do realizacji zamówienia spośród wszystkich pracowników przeznaczonych do realizacji usługi sprzątania Wykonawca otrzyma w kryterium 0 pkt (0%).