Informacje ogólne
Numer Postępowania
Zp 2130-266/20
Nazwa Postępowania
Dostawa aparatów do telefonii komórkowej oraz tabletów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych i nieobciążonych prawami osób trzecich aparatów do telefonii komórkowej oraz tabletów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
603450-N-2020
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
32250000-0 - Telefony komórkowe
Data ogłoszenia
28-10-2020
Termin składania ofert
05-11-2020 09:00:00
Termin otwarcia ofert
05-11-2020 14:00:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Doświadczenie zawodowe: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje należycie dostawę aparatów do telefonii komórkowej lub tabletów, rozumianą jako wiele zamówień/umów, obejmujących dostawę ww. sprzętu o łącznej wartości nie mniejszej niż 120 000 zł netto*. * Jeżeli wartość dostawy (umowy) wyrażona jest w innej walucie, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, podana wartość zostanie przeliczona według kursu średniego NBP z dnia przesłania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
5 000,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
GWARANCJA
Waga:
20.00
W kryterium GWARANCJA Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o: złożone w pkt I B Formularzu oferty, oświadczenie Wykonawcy o oferowanym okresie gwarancji. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Zamawiający oceni oferty w kryterium GWARANCJA w oparciu o następującą punktację: - jeżeli okres GWARANCJI jest równy lub większy niż 24 miesiące i mniejszy od 36 miesięcy, to G= 0 pkt, - jeżeli okres GWARANCJI jest równy lub większy niż 36 miesięcy i mniejszy od 48 miesięcy, to G= 10 pkt, - jeżeli okres GWARANCJI jest równy lub większy niż 48 miesięcy, to G= 20 pkt. UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca: 1. wskaże w ofercie okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące lub nie wskaże żadnego okresu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, jako niezgodna z SIWZ, 2. wskaże w ofercie różne okresy gwarancji wtedy Zamawiający będzie brał pod uwagę najkrótszy z podanych okresów pod warunkiem niewystąpienia przesłanki z pkt 1, 3. okres gwarancji powinien być określony w pełnych miesiącach. W przypadku wskazania gwarancji w dniach – Zamawiający zaokrągla okres do miesięcy w dół, niezależnie od zasad matematycznego zaokrąglania liczb, przyjmując za miesiąc 30 dni.
1.3
ZAPEWNIENIE SPRZĘTU ZASTĘPCZEGO
Waga:
20.00
W kryterium ZAPEWNIENIE SPRZĘTU ZASTĘPCZEGO Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o złożone w pkt I A Formularza oferty, oświadczenie Wykonawcy w jakim terminie po zgłoszeniu awarii Sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt w zastępstwie za przekazany do naprawy Sprzęt urządzenie nowe lub inne wolne od wad, o parametrach nie niższych niż przedmiot Umowy zaoferowany w ofercie, uzgodniony z Zamawiającym. Maksymalny termin zapewnienia Sprzętu zastępczego wynosi 3 dni. Zamawiający oceni oferty w kryterium ZAPEWNIENIE SPRZĘTU ZASTĘPCZEGO w oparciu o następującą punktację: - jeżeli Wykonawca ZAPEWNI SPRZĘT ZASTĘPCZY w ciągu 1 dnia roboczego, to SZ = 20 pkt, - jeżeli Wykonawca ZAPEWNI SPRZĘT ZASTĘPCZY w ciągu 2 dni roboczych, to SZ = 10 pkt, - jeżeli Wykonawca ZAPEWNI SPRZĘT ZASTĘPCZY w ciągu 3 dni roboczych, to SZ = 0 pkt. UWAGA! W przypadku wskazania przez Wykonawcę więcej niż jednej wartości lub niewskazania żadnej albo wskaże wyższą wartość niż 3 dni robocze, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, jako niezgodna z SIWZ.