Informacje ogólne
Numer Postępowania
SPiA2701/9/PN/2020
Nazwa Postępowania
Usługa serwisowo-materiałowa wraz z dostawą urządzenia druku masowego na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie fabrycznie nowego i nie używanego urządzenia druku masowego, które musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego (w tym posiadać minimalne parametry techniczne i funkcjonalne) wraz z obsługą serwisową przez okres 36 miesięcy od dnia odbioru urządzenia będącego przedmiotem umowy lub do wykonania 17.000.000 sztuk wydruków formatu A4 w zależności od tego który warunek spełni się wcześniej.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
nr 609532-N-2020
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30232100-5 - Drukarki i plotery
Data ogłoszenia
13-11-2020
Termin składania ofert
23-11-2020 11:00:00
Termin otwarcia ofert
23-11-2020 11:30:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
Zgodnie z SIWZ
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
2 000,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Opis sposobu liczenia kryterium został szczegółowo opisany w Rozdziale XII SIWZ
1.2
wysokość kary umownej
Waga:
40.00
Opis sposobu liczenia kryterium został szczegółowo opisany w Rozdziale XII SIWZ