Informacje ogólne
Numer Postępowania
DSO-241-315/20
Nazwa Postępowania
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących, faksów dla Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Grajewie, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem i Sądu Rejonowego w Zambrowie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Cześć I - dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Okręgowego w Łomży, ul. Dworna 16, 18-400 Łomża. Załącznik nr 2 – formularz cenowy, wskazuje: typ/model urządzenia do którego jest przeznaczony, minimalne parametry materiału eksploatacyjnego, zamawianą ilość. Cześć II - dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Grajewie. Załącznik nr 3 – formularz cenowy, wskazuje: typ/model urządzenia do którego jest przeznaczony, minimalne parametry materiału eksploatacyjnego, zamawianą ilość. Cześć III – dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem. Załącznik nr 4 – formularz cenowy, wskazuje: typ/model urządzenia do którego jest przeznaczony, minimalne parametry materiału eksploatacyjnego, zamawianą ilość. Cześć IV - dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Zambrowie. Załącznik nr 5 – formularz cenowy, wskazuje: typ/model urządzenia do którego jest przeznaczony, minimalne parametry materiału eksploatacyjnego, zamawianą ilość.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów
Data ogłoszenia
13-11-2020
Termin składania ofert
20-11-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
20-11-2020 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Okręgowego w Łomży, ul. Dworna 16, 18-400 Łomża. Załącznik nr 2 – formularz cenowy, wskazuje: typ/model urządzenia do którego jest przeznaczony, minimalne parametry materiału eksploatacyjnego, zamawianą ilość
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował lub realizuje dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat licząc wstecz przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących o wartości brutto każda co najmniej 15 000 zł i przedstawi referencje, że dostawy te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. W przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składnia ofert.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Grajewie. Załącznik nr 3 – formularz cenowy, wskazuje: typ/model urządzenia do którego jest przeznaczony, minimalne parametry materiału eksploatacyjnego, zamawianą ilość
2.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował lub realizuje dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat licząc wstecz przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących o wartości brutto każda co najmniej 20 000 zł i przedstawi referencje, że dostawy te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. W przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składnia ofert.
2.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem. Załącznik nr 4 – formularz cenowy, wskazuje: typ/model urządzenia do którego jest przeznaczony, minimalne parametry materiału eksploatacyjnego, zamawianą ilość
3.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował lub realizuje dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat licząc wstecz przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących o wartości brutto każda co najmniej 20 000 zł i przedstawi referencje, że dostawy te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. W przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składnia ofert.
3.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Zambrowie. Załącznik nr 5 – formularz cenowy, wskazuje: typ/model urządzenia do którego jest przeznaczony, minimalne parametry materiału eksploatacyjnego, zamawianą ilość.
4.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował lub realizuje dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat licząc wstecz przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących o wartości brutto każda co najmniej 25 000 zł i przedstawi referencje, że dostawy te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. W przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składnia ofert.
4.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Okręgowego w Łomży, ul. Dworna 16, 18-400 Łomża. Załącznik nr 2 – formularz cenowy, wskazuje: typ/model urządzenia do którego jest przeznaczony, minimalne parametry materiału eksploatacyjnego, zamawianą ilość
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
500,00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Grajewie. Załącznik nr 3 – formularz cenowy, wskazuje: typ/model urządzenia do którego jest przeznaczony, minimalne parametry materiału eksploatacyjnego, zamawianą ilość
2
Wadium
Kwota wadium (PLN):
650,00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem. Załącznik nr 4 – formularz cenowy, wskazuje: typ/model urządzenia do którego jest przeznaczony, minimalne parametry materiału eksploatacyjnego, zamawianą ilość
3
Wadium
Kwota wadium (PLN):
700,00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Zambrowie. Załącznik nr 5 – formularz cenowy, wskazuje: typ/model urządzenia do którego jest przeznaczony, minimalne parametry materiału eksploatacyjnego, zamawianą ilość.
4
Wadium
Kwota wadium (PLN):
850,00
Kryteria oceny ofert
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Okręgowego w Łomży, ul. Dworna 16, 18-400 Łomża. Załącznik nr 2 – formularz cenowy, wskazuje: typ/model urządzenia do którego jest przeznaczony, minimalne parametry materiału eksploatacyjnego, zamawianą ilość
1.3
Cena
Waga:
50.00
Cena
1.2
Rodzaj materiałów eksploatacyjnych
Waga:
40.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium „Rodzaj materiałów eksploatacyjnych” otrzyma oferta zawierająca najwyższą ilość materiałów eksploatacyjnych oryginalnych wyprodukowanych przez producenta, na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający dokona oceny w następujący sposób: - za każdy materiał polecany przez producenta urządzenia (oryginalny a nie równoważny) Zamawiający przyzna 1 pkt., za każdy materiał równoważny zamawiający przyzna 0 pkt. Maksymalnie można uzyskać 67 pkt. - następnie uzyskana liczba punków zostanie podstawiona do wzoru:14 Liczba uzyskanych punków badanej oferty Ocena oferty badanej = ------------------------------------------------- x 40% x 100 67 (maksymalna liczba punktów)
1.1
Termin realizacji dostawy od dnia podpisania umowy
Waga:
10.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium „Termin realizacji dostawy liczony od dnia podpisania umowy” (10 pkt ) otrzyma oferta w której Wykonawca zaoferuje najkrótszy termin dostawy liczony od dnia podpisania umowy (maksymalny termin realizacji od dnia podpisania umowy nie może być dłuższy niż 10 dni), a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczona według następującego wzoru: Najkrótszy termin dostawy liczony od dnia podpisania umowy z ofert nie odrzuconych Ocena oferty badanej = ------------------------------------------------- x 10% x 100 Termin dostawy liczony od dnia podpisania umowy badanej oferty
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Grajewie. Załącznik nr 3 – formularz cenowy, wskazuje: typ/model urządzenia do którego jest przeznaczony, minimalne parametry materiału eksploatacyjnego, zamawianą ilość
2.1
Cena
Waga:
50.00
Cena
2.3
Rodzaj materiałów eksploatacyjnych
Waga:
40.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium „Rodzaj materiałów eksploatacyjnych” otrzyma oferta zawierająca najwyższą ilość materiałów eksploatacyjnych oryginalnych wyprodukowanych przez producenta, na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający dokona oceny w następujący sposób: - za każdy materiał polecany przez producenta urządzenia (oryginalny a nie równoważny) Zamawiający przyzna 1 pkt., za każdy materiał równoważny zamawiający przyzna 0 pkt. Maksymalnie można uzyskać 68 pkt. - następnie uzyskana liczba punków zostanie podstawiona do wzoru:14 Liczba uzyskanych punków badanej oferty Ocena oferty badanej = ------------------------------------------------- x 40% x 100 68 (maksymalna liczba punktów)
2.2
Termin realizacji dostawy od dnia podpisania umowy
Waga:
10.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium „Termin realizacji dostawy liczony od dnia podpisania umowy” (10 pkt ) otrzyma oferta w której Wykonawca zaoferuje najkrótszy termin dostawy liczony od dnia podpisania umowy (maksymalny termin realizacji od dnia podpisania umowy nie może być dłuższy niż 10 dni), a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczona według następującego wzoru: Najkrótszy termin dostawy liczony od dnia podpisania umowy z ofert nie odrzuconych Ocena oferty badanej = ------------------------------------------------- x 10% x 100 Termin dostawy liczony od dnia podpisania umowy badanej oferty
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem. Załącznik nr 4 – formularz cenowy, wskazuje: typ/model urządzenia do którego jest przeznaczony, minimalne parametry materiału eksploatacyjnego, zamawianą ilość
3.3
Cena
Waga:
50.00
Cena
3.1
Rodzaj materiałów eksploatacyjnych
Waga:
40.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium „Rodzaj materiałów eksploatacyjnych” otrzyma oferta zawierająca najwyższą ilość materiałów eksploatacyjnych oryginalnych wyprodukowanych przez producenta, na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający dokona oceny w następujący sposób: - za każdy materiał polecany przez producenta urządzenia (oryginalny a nie równoważny) Zamawiający przyzna 1 pkt., za każdy materiał równoważny zamawiający przyzna 0 pkt. Maksymalnie można uzyskać 74 pkt. - następnie uzyskana liczba punków zostanie podstawiona do wzoru:14 Liczba uzyskanych punków badanej oferty Ocena oferty badanej = ------------------------------------------------- x 40% x 100 74 (maksymalna liczba punktów)
3.2
Termin realizacji dostawy od dnia podpisania umowy
Waga:
10.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium „Termin realizacji dostawy liczony od dnia podpisania umowy” (10 pkt ) otrzyma oferta w której Wykonawca zaoferuje najkrótszy termin dostawy liczony od dnia podpisania umowy (maksymalny termin realizacji od dnia podpisania umowy nie może być dłuższy niż 10 dni), a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczona według następującego wzoru: Najkrótszy termin dostawy liczony od dnia podpisania umowy z ofert nie odrzuconych Ocena oferty badanej = ------------------------------------------------- x 10% x 100 Termin dostawy liczony od dnia podpisania umowy badanej oferty
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Zambrowie. Załącznik nr 5 – formularz cenowy, wskazuje: typ/model urządzenia do którego jest przeznaczony, minimalne parametry materiału eksploatacyjnego, zamawianą ilość.
4.3
Cena
Waga:
50.00
Cena
4.2
Rodzaj materiałów eksploatacyjnych
Waga:
40.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium „Rodzaj materiałów eksploatacyjnych” otrzyma oferta zawierająca najwyższą ilość materiałów eksploatacyjnych oryginalnych wyprodukowanych przez producenta, na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający dokona oceny w następujący sposób: - za każdy materiał polecany przez producenta urządzenia (oryginalny a nie równoważny) Zamawiający przyzna 1 pkt., za każdy materiał równoważny zamawiający przyzna 0 pkt. Maksymalnie można uzyskać 66 pkt. - następnie uzyskana liczba punków zostanie podstawiona do wzoru:14 Liczba uzyskanych punków badanej oferty Ocena oferty badanej = ------------------------------------------------- x 40% x 100 66 (maksymalna liczba punktów)
4.1
Termin realizacji dostawy od dnia podpisania umowy
Waga:
10.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium „Termin realizacji dostawy liczony od dnia podpisania umowy” (10 pkt ) otrzyma oferta w której Wykonawca zaoferuje najkrótszy termin dostawy liczony od dnia podpisania umowy (maksymalny termin realizacji od dnia podpisania umowy nie może być dłuższy niż 10 dni), a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczona według następującego wzoru: Najkrótszy termin dostawy liczony od dnia podpisania umowy z ofert nie odrzuconych Ocena oferty badanej = ------------------------------------------------- x 10% x 100 Termin dostawy liczony od dnia podpisania umowy badanej oferty