Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-OG-25-20
Nazwa Postępowania
Dostawa środków ochrony osobistej przeciwko Covid 19 na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków ochrony osobistej przeciwko Covid 19 na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie. 2) Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części: 1) część I – dostawa żeli, płynów oraz dozowników do dezynfekcji rąk na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie – w ramach zamówienia gwarantowanego, – dostawa stacji do bezdotykowej dezynfekcji rąk na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie – 4 szt. – w ramach prawa opcji, 2) część II – dostawa maseczek i pozostałych środków ochrony w postaci: rękawic i kombinezonów na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie - w ramach zamówienia gwarantowanego, – dostawa przyłbic i termometrów na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie – w ramach prawa opcji.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
755863-N-2020
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
18143000-3 - Akcesoria ochronne
Data ogłoszenia
02-12-2020
Termin składania ofert
10-12-2020 09:00:00
Termin otwarcia ofert
10-12-2020 09:10:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Dostawa żeli, płynów oraz dozowników do dezynfekcji rąk na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie – w ramach zamówienia gwarantowanego, – dostawa stacji do bezdotykowej dezynfekcji rąk na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie – 4 szt. – w ramach prawa opcji
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Dostawa maseczek i pozostałych środków ochrony w postaci: rękawic i kombinezonów na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie - w ramach zamówienia gwarantowanego, – dostawa przyłbic i termometrów na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie – w ramach prawa opcji
2.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kryteria oceny ofert
Dostawa żeli, płynów oraz dozowników do dezynfekcji rąk na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie – w ramach zamówienia gwarantowanego, – dostawa stacji do bezdotykowej dezynfekcji rąk na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie – 4 szt. – w ramach prawa opcji
1.2
Cena
Waga:
60.00
kryterium cena ofertowa (C) – waga kryterium 60%: Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, zostanie obliczona wg wzoru na podstawie informacji zawartych w złożonych ofertach, które nie będą podlegały odrzuceniu, przy czym pod uwagę brana jest całkowita cena realizacji zamówienia wskazana w ust. 1 formularza oferty w zakresie cz. I i II: C= Cmin/Ci x 100 x 60% gdzie: C – liczba punktów za cenę ofertową, Cmin – najniższa cena ofertowa spośród ocenianych ofert, Ci – cena ofertowa wskazana w badanej ofercie, 60% – waga kryterium. W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 60,00 pkt.
1.1
Czas dostawy
Waga:
40.00
kryterium czas dostawy (N) – waga kryterium 40%: Zamawiający w kryterium czas dostawy będzie oceniał zaoferowany przez wykonawcę czas, w którym zobowiąże się on do dostawy poszczególnej partii artykułów licząc od dnia złożenia zamówienia przez zamawiającego. Zamawiający będzie przyznawał punkty według poniżej opisanej zasady: - czas dostawy do 7 dni roboczych – 0 pkt, - czas dostawy do 5 dni roboczych – 20 pkt, - czas dostawy do 3 dni roboczych– 40 pkt. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zrealizował dostawę zarówno w ramach zamówienia gwarantowanego i z prawa opcji w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia na poszczególne partie artykułów. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej rubryki w ust. 3 formularza ofertowego, zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczony przez zamawiającego termin i nie zostaną mu w związku z tym przyznane punkty w przedmiotowym kryterium. W przypadku, gdy wykonawca zaznaczy więcej niż jedno okienko w ust. 3 formularza ofertowego, zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował dłuższy spośród zaznaczonych terminów dostarczenia poszczególnej partii artykułów. W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 40,00 pkt.
Dostawa maseczek i pozostałych środków ochrony w postaci: rękawic i kombinezonów na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie - w ramach zamówienia gwarantowanego, – dostawa przyłbic i termometrów na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie – w ramach prawa opcji
2.2
Cena
Waga:
60.00
kryterium cena ofertowa (C) – waga kryterium 60%: Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, zostanie obliczona wg wzoru na podstawie informacji zawartych w złożonych ofertach, które nie będą podlegały odrzuceniu, przy czym pod uwagę brana jest całkowita cena realizacji zamówienia wskazana w ust. 1 formularza oferty w zakresie cz. I i II: C= Cmin/Ci x 100 x 60% gdzie: C – liczba punktów za cenę ofertową, Cmin – najniższa cena ofertowa spośród ocenianych ofert, Ci – cena ofertowa wskazana w badanej ofercie, 60% – waga kryterium. W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 60,00 pkt.
2.1
Czas dostawy
Waga:
40.00
kryterium czas dostawy (N) – waga kryterium 40%: Zamawiający w kryterium czas dostawy będzie oceniał zaoferowany przez wykonawcę czas, w którym zobowiąże się on do dostawy poszczególnej partii artykułów licząc od dnia złożenia zamówienia przez zamawiającego. Zamawiający będzie przyznawał punkty według poniżej opisanej zasady: - czas dostawy do 7 dni roboczych – 0 pkt, - czas dostawy do 5 dni roboczych – 20 pkt, - czas dostawy do 3 dni roboczych– 40 pkt. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zrealizował dostawę zarówno w ramach zamówienia gwarantowanego i z prawa opcji w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia na poszczególne partie artykułów. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej rubryki w ust. 3 formularza ofertowego, zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczony przez zamawiającego termin i nie zostaną mu w związku z tym przyznane punkty w przedmiotowym kryterium. W przypadku, gdy wykonawca zaznaczy więcej niż jedno okienko w ust. 3 formularza ofertowego, zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował dłuższy spośród zaznaczonych terminów dostarczenia poszczególnej partii artykułów. W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 40,00 pkt.