Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/OG/26/20
Nazwa Postępowania
Usługa utrzymania w sprawności systemów telekomunikacyjnych (aparatów, central telefonicznych i sieci teleinformatycznych) w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania w sprawności systemów telekomunikacyjnych (aparatów, central telefonicznych i sieci teleinformatycznych) w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie. 2) Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części: a) część I – utrzymanie w sprawności systemu telekomunikacyjnego (aparatów, cyfrowej centrali telefonicznej i sieci teleinformatycznej) w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, b) część II – utrzymanie w sprawności systemu telekomunikacyjnego (aparatów, centrali telefonicznej typu VoIP i sieci teleinformatycznej) w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
763149-N-2020
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
50330000-7 - Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego
Data ogłoszenia
09-12-2020
Termin składania ofert
17-12-2020 09:00:00
Termin otwarcia ofert
17-12-2020 09:10:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
utrzymanie w sprawności systemu telekomunikacyjnego (aparatów, cyfrowej centrali telefonicznej i sieci teleinformatycznej) w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunki zostały określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunki zostały określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
utrzymanie w sprawności systemu telekomunikacyjnego (aparatów, centrali telefonicznej typu VoIP i sieci teleinformatycznej) w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie
2.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunki zostały określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunki zostały określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kryteria oceny ofert
utrzymanie w sprawności systemu telekomunikacyjnego (aparatów, cyfrowej centrali telefonicznej i sieci teleinformatycznej) w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie
1.2
Cena
Waga:
60.00
Punkty zostaną obliczone oddzielnie dla każdej oferty, oddzielnie dla każdej z części zamówienia, wg poniższych wzorów: a) kryterium cena ofertowa (C) waga kryterium: 60 % C = Cmin/Ci x 100 x 60% Cmin – najniższa cena ofertowa spośród ocenianych ofert Ci – cena ofertowa badanej oferty 60 % – waga kryterium - cena W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
1.1
Jakość wykonywanej usługi
Waga:
40.00
w oparciu o następujące podkryteria: ba) czas przystąpienia do naprawy/usunięcia awarii, usterki, uszkodzenia (PA) – waga podkryterium 20%: Zamawiający w podkryterium czas przystąpienia do naprawy/usunięcia awarii, usterki, uszkodzenia, będzie oceniał zaoferowany przez wykonawcę czas na przystąpienie do naprawy od momentu zgłoszenia telefonicznego lub faksem, e-mailem, awarii, usterki, uszkodzenia przez zamawiającego. Podkryterium nie dotyczy przypadków przystąpienia do usuwania awarii uniemożliwiających realizację połączeń telefonicznych. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca przystąpił do naprawy/usunięcia awarii, usterki, uszkodzenia w ciągu maksymalnie 2 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub faksem, e-mailem, awarii przez zamawiającego. Punkty w niniejszym podkryterium będą przyznawane następująco: - 2 godziny – 0 pkt, - 1 godzina – 10 pkt, - do 0,5 godziny – 20 pkt. Ocena ofert w ramach tego podkryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w Formularzu ofertowym. Gdy wykonawca nie wypełni odpowiedniej rubryki w formularzu ofertowym lub zaznaczy więcej niż jedną, zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował maksymalny wymagany przez zamawiającego termin (tj. 2 godziny), wówczas wykonawca w niniejszym podkryterium otrzyma 0 pkt. W powyższym podkryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt. bb) czas usunięcia awarii, usterki, uszkodzenia (UA) – waga podkryterium 20%: Zamawiający w podkryterium czas usunięcia awarii, usterki, uszkodzenia będzie oceniał zaoferowany przez wykonawcę czas na usunięcie awarii, usterki, uszkodzenia od chwili przystąpienia do naprawy. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca usunął awarię, usterkę, uszkodzenie w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili przystąpienia do naprawy. Punkty w niniejszym podkryterium będą przyznawane następująco: - 24 godziny na naprawę awarii, usterki, uszkodzenia od chwili przystąpienia do naprawy – 0 pkt, - powyżej 20 godzin do 23 godzin na naprawę awarii, usterki, uszkodzenia od chwili przystąpienia do naprawy – 2 pkt; - powyżej 16 godzin do 20 godzin na naprawę awarii, usterki, uszkodzenia od chwili przystąpienia do naprawy – 4 pkt; - powyżej 14 godzin do 16 godzin na naprawę awarii, usterki, uszkodzenia od chwili przystąpienia do naprawy – 9 pkt; - powyżej 12 godzin do 14 godzin na naprawę awarii, usterki, uszkodzenia od chwili przystąpienia do naprawy – 15 pkt; - 12 godzin bądź krócej na naprawę awarii, usterki, uszkodzenia od chwili przystąpienia do naprawy – 20 pkt, Ocena ofert w ramach tego podkryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w Formularzu ofertowym. Gdy wykonawca nie wypełni odpowiedniej rubryki w formularzu ofertowym lub zaznaczy więcej niż jedną, zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował maksymalny wymagany przez zamawiającego termin (tj. 24 godziny), wówczas wykonawca w niniejszym podkryterium otrzyma 0 pkt. W powyższym podkryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
utrzymanie w sprawności systemu telekomunikacyjnego (aparatów, centrali telefonicznej typu VoIP i sieci teleinformatycznej) w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie
2.1
Cena
Waga:
60.00
kryterium cena ofertowa (C) waga kryterium: 60 % C = Cmin/Ci x 100 x 60% Cmin – najniższa cena ofertowa spośród ocenianych ofert Ci – cena ofertowa badanej oferty 60 % – waga kryterium - cena W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
2.2
Jakość wykonywanej usługi
Waga:
40.00
w oparciu o następujące podkryteria: ba) czas przystąpienia do naprawy/usunięcia awarii, usterki, uszkodzenia (PA) – waga podkryterium 20%: Zamawiający w podkryterium czas przystąpienia do naprawy/usunięcia awarii, usterki, uszkodzenia, będzie oceniał zaoferowany przez wykonawcę czas na przystąpienie do naprawy od momentu zgłoszenia telefonicznego lub faksem, e-mailem, awarii, usterki, uszkodzenia przez zamawiającego. Podkryterium nie dotyczy przypadków przystąpienia do usuwania awarii uniemożliwiających realizację połączeń telefonicznych. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca przystąpił do naprawy/usunięcia awarii, usterki, uszkodzenia w ciągu maksymalnie 2 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub faksem, e-mailem, awarii przez zamawiającego. Punkty w niniejszym podkryterium będą przyznawane następująco: - 2 godziny – 0 pkt, - 1 godzina – 10 pkt, - do 0,5 godziny – 20 pkt. Ocena ofert w ramach tego podkryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w Formularzu ofertowym. Gdy wykonawca nie wypełni odpowiedniej rubryki w formularzu ofertowym lub zaznaczy więcej niż jedną, zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował maksymalny wymagany przez zamawiającego termin (tj. 2 godziny), wówczas wykonawca w niniejszym podkryterium otrzyma 0 pkt. W powyższym podkryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt. bb) czas usunięcia awarii, usterki, uszkodzenia (UA) – waga podkryterium 20%: Zamawiający w podkryterium czas usunięcia awarii, usterki, uszkodzenia będzie oceniał zaoferowany przez wykonawcę czas na usunięcie awarii, usterki, uszkodzenia od chwili przystąpienia do naprawy. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca usunął awarię, usterkę, uszkodzenie w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili przystąpienia do naprawy. Punkty w niniejszym podkryterium będą przyznawane następująco: - 24 godziny na naprawę awarii, usterki, uszkodzenia od chwili przystąpienia do naprawy – 0 pkt, - powyżej 20 godzin do 23 godzin na naprawę awarii, usterki, uszkodzenia od chwili przystąpienia do naprawy – 2 pkt; - powyżej 16 godzin do 20 godzin na naprawę awarii, usterki, uszkodzenia od chwili przystąpienia do naprawy – 4 pkt; - powyżej 14 godzin do 16 godzin na naprawę awarii, usterki, uszkodzenia od chwili przystąpienia do naprawy – 9 pkt; - powyżej 12 godzin do 14 godzin na naprawę awarii, usterki, uszkodzenia od chwili przystąpienia do naprawy – 15 pkt; - 12 godzin bądź krócej na naprawę awarii, usterki, uszkodzenia od chwili przystąpienia do naprawy – 20 pkt, Ocena ofert w ramach tego podkryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w Formularzu ofertowym. Gdy wykonawca nie wypełni odpowiedniej rubryki w formularzu ofertowym lub zaznaczy więcej niż jedną, zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował maksymalny wymagany przez zamawiającego termin (tj. 24 godziny), wówczas wykonawca w niniejszym podkryterium otrzyma 0 pkt. W powyższym podkryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.