Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP 226 - 5/20
Nazwa Postępowania
Wykonanie robót budowlanych w budynku Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego, przy ul. Warszawskiej 1, 26 – 600 Radom
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie robót budowlanych w budynku Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego, przy ul. Warszawskiej 1, 26 – 600 Radom
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Numer ogłoszenia
770603-N-2020
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Data ogłoszenia
28-12-2020
Termin składania ofert
25-01-2021 11:00:00
Termin otwarcia ofert
25-01-2021 11:30:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
DOŚWIADCZENIE Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 300 000,- zł. brutto, polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
4 000,00
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.1
Okres gwarancji i rękojmi
Waga:
40.00
G = zaoferowany okres gwarancji i rękojmi oferty badanej w miesiącach x 40 punktów najdłuższy zaoferowany okres gwarancji i rękojmi w miesiącach Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, a maksymalny punktowany okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy okres gwarancji i rękojmi, Zamawiający przyjmie do oceny w tym kryterium okres równy 60 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 36 miesięcy zostanie odrzucona.