Informacje ogólne
Numer Postępowania
PO VII WB 261.6.2020
Nazwa Postępowania
Świadczenie usług porządkowo – czystościowych wewnątrz i na zewnątrz budynków, będących w używaniu Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług porządkowo czystościowych w budynkach i na zewnątrz budynków, będących w używaniu Prokuratury Okręgowej w Łodzi oraz podległych jej jednostek organizacyjnych.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90910000-9 - Usługi sprzątania
Termin składania ofert
03-02-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
03-02-2021 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - co najmniej 2 usługi utrzymania porządku i czystości wewnątrz lub na zewnątrz budynków o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł. brutto (słownie: jeden milion złotych). Uwaga: 1. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany. 2. W przypadku usług nadal wykonywanych należy podać wartość umowy zrealizowanej przed upływem terminu składania ofert, nie mniejszą niż łącznie 1.000.000,00 zł. brutto ( słownie: jeden milion złotych ) dla dwóch wskazanych usług.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
57 500,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
100.00
Cena