Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
ULEGŁA ZMIANA DATY TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 3.04.2019r. - z przyczyn technicznych portalu SMART PZP, jesteśmy w trakcie załączania dokumentacji na portal. Informacja o przyczynach zmiany terminu składania ofert została zamieszczona również na stronie Sądu Rejonowego w Wołominie http://wolomin.sr.gov.pl/ - w zakładce przetargi - http://wolomin.sr.gov.pl/index.php?id=829.
Informacje ogólne
Numer Postępowania
RZP/PN-1/2019
Nazwa Postępowania
Wykonywanie usług sprzątania i utrzymywania czystości (powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych Sądu Rejonowego w Wołominie)
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
522969-N-2019
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90911000-6 - Usługi sprzątania/czyszczenia miejsc noclegowych, budynków i okien
Data ogłoszenia
11-03-2019
Termin składania ofert
03-04-2019 09:30:00
Termin otwarcia ofert
03-04-2019 09:30:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub należycie wykonuje, co najmniej 2 (dwie) usługi sprzątania obiektów o powierzchni co najmniej 2 000 m2 każdy.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
380 000,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
Kryterium ekologiczne
Waga:
40.00
szczegółowy opis w SIWZ - Dział XVII.