Informacje ogólne
Numer Postępowania
BF-II.3710.69.2020
Nazwa Postępowania
Kompleksowa obsługa medialna Funduszu Sprawiedliwości
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Kompleksowa obsługa medialna Funduszu Sprawiedliwości
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2020/S 252-636772
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
23-12-2020
Data ogłoszenia
28-12-2020
Termin składania ofert
02-02-2021 12:00:00
Termin otwarcia ofert
02-02-2021 12:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zgodnie z SIWZ
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
50 000,00
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
12 000 000,00
Kryteria oceny ofert
1.4
Cena
Waga:
50.00
Zgodnie z SIWZ
1.2
Koncepcja kreatywna prowadzonych działań
Waga:
20.00
Zgodnie z SIWZ
1.1
Koncepcja strategii mediowej
Waga:
20.00
Zgodnie z SIWZ
1.3
Doświadczenie potencjału kadrowego
Waga:
10.00
Zgodnie z SIWZ