Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-2/20
Nazwa Postępowania
Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Będzinie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Sądu Rejonowego w Będzinie, w budynkach: -przy ul. Jana Sączewskiego 23, -przy ul. Jana Sączewskiego 27, -przy ul. Jana Sączewskiego 15, -przy ul. Królowej Jadwigi 2.
Tryb Postępowania
Usługi społeczne art. 138o
Rodzaj zamówienia
Usługi społeczne
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
79710000-4 - Usługi ochroniarskie
Termin składania ofert
25-01-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
25-01-2021 10:30:00
Podział zamówienia na części
Nie
Warunki udziału
Zgodnie ze specyfikacją
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
5 000,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
80.00
najniższa cena oferty C = -------------------------------------- *100 pkt *80% cena oferty badanej Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium równa jest ilorazowi najniższej oferowanej cenie brutto za wykonanie zamówienia, podanej w ofercie niepodlegającej odrzuceniu i ceny podanej w ocenianej (badanej) ofercie niepodlegającej odrzuceniu, iloraz należy pomnożyć przez 100 i wagę 80%.
1.2
czas dojazdu grupy interwencyjnej
Waga:
20.00
najkrótszy czas dojazdu grupy G = -------------------------------------------------------- *100 pkt *20% czas dojazdu grupy w ofercie badanej Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium równa jest ilorazowi najkrótszego oferowanego czasu dojazdu grupy, podanego w ofercie niepodlegającej odrzuceniu i czasu dojazdu grupy podanego w ocenianej (badanej) ofercie niepodlegającej odrzuceniu, iloraz należy pomnożyć przez 100 i wagę 10%. Zamawiający ma prawo weryfikacji oświadczenia złożonego przez wykonawcę poprzez porównanie podanego czasu z wynikiem wskazywanym przez powszechnie dostępne portale mapowe.