Informacje ogólne
Numer Postępowania
G.XIII.2310-61/19
Nazwa Postępowania
Opracowanie koncepcji architektonicznej oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Bełchatowie przy ul. Pabianickiej
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2019/S 052-119576
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
11-03-2019
Data ogłoszenia
14-03-2019
Termin składania ofert
16-04-2019 11:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
DOŚWIADCZENIE: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 10 lat* (*zakończenie, rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: -co najmniej 2 (dwie) usługi wykonania dokumentacji projektowej na budowę lub rozbudowę lub przebudowę budynku użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej objętej projektem minimum 2.000 m² i o wartości każdej z usługi minimum 300 000,00 zł brutto DYSPONOWANIE OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej następującymi osobami: 1) Kierownik zespołu projektowego / Projektant w specjalności architektonicznej posiadający: - prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz - min. 5-letnią praktykę zawodową;
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej 350 000,00 zł
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
15 000,00
Kryteria oceny ofert
1.3
Cena
Waga:
60.00
KRYTERIUM CENA: w przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: C1 = Cn/Cb x 60, gdzie Cn = najniższej cenie spośród ofert, Cb = cenie oferty badanej, 60 = wskaźnik stały
1.2
Doświadczenie Kierownika zespołu projektowego/projektanta
Waga:
36.00
Doświadczenie Kierownika zespołu projektowego/projektanta, o którym mowa w pkt 5.3.2. SIWZ wyznaczonego do realizacji zamówienia posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, w projektowaniu budynku z Kategorii XII [DB] KRYTERIUM Doświadczenie Kierownika zespołu projektowego/projektanta, o którym mowa w pkt 5.3.2. SIWZ, wyznaczonego do realizacji zamówienia, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, gdzie projektant posiada doświadczenie nabyte w wykonanych dokumentacjach projektowych na budowę lub rozbudowę lub przebudowę budynku należącego do Kategorii obiektów budowlanych nr XII, o powierzchni użytkowej objętej projektem minimum 2.000 m² i o wartości każdej z usługi minimum 300 000,00 zł brutto, Zamawiający przyzna punkty za wykonaną usługę, jeżeli Kierownik zespołu projektowego/projektant był autorem dokumentacji lub jeżeli brał udział w zespole projektowym, tzn. był jednym z projektantów, w następujący sposób: - wykazanie wykonania 3 dokumentacji projektowych – 36 pkt; - wykazanie wykonania 2 dokumentacji projektowych – 24 pkt; - wykazanie wykonania 1 dokumentacji projektowej – 12 pkt; Wykaz tych usług należy przedstawić w formularzu oferty. W przypadku, kiedy Wykonawca nie poda żadnego wykonania usługi dokumentacji projektowej otrzyma w tym kryterium „0” punktów. W przypadku, kiedy Wykonawca poda doświadczenie w wykonaniu usługi wykonania dokumentacji projektowej w ilości większej niż 3, w tym kryterium otrzyma „36” punktów.
1.1
Doświadczenie Kierownika zespołu projektowego/projektanta
Waga:
4.00
Doświadczenie Kierownika zespołu projektowego/projektanta, o którym mowa w pkt 5.3.2. SIWZ wyznaczonego do realizacji zamówienia posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, w projektowaniu budynku sądu [DBS] KRYTERIUM „Doświadczenie Kierownika zespołu projektowego/projektanta, o którym mowa w pkt 5.3.2. SIWZ, wyznaczonego do realizacji zamówienia, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, gdzie projektant posiada doświadczenie nabyte w wykonanych dokumentacjach projektowych na budowę lub rozbudowę lub przebudowę budynku sądu, o powierzchni użytkowej objętej projektem minimum 2.000 m² i o wartości usługi minimum 300 000,00 zł brutto, Zamawiający przyzna punkty za wykonaną usługę, jeżeli Kierownik zespołu projektowego/projektant był autorem dokumentacji lub jeżeli brał udział w zespole projektowym, tzn. był jednym z projektantów w następujący sposób: - wykazanie wykonania 1 dokumentacji projektowej – 4 pkt; Wykaz tych usług należy przedstawić w formularzu oferty. W przypadku, kiedy Wykonawca nie poda żadnego wykonania usługi dokumentacji projektowej otrzyma w tym kryterium „0” punktów. W przypadku, kiedy Wykonawca poda doświadczenie w wykonaniu usługi wykonania dokumentacji projektowej w ilości większej niż 1, w tym kryterium otrzyma „4” punkty.