Informacje ogólne
Numer Postępowania
A.261-3/2021
Nazwa Postępowania
Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń Sądu Rejonowego w Węgrowie oraz posesji Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Węgrowie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń Sądu Rejonowego i posesji Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Węgrowie, przy ul. Przemysłowej 20 (z wyłączeniem powierzchni obiektu przeznaczonej dla Prokuratury Rejonowej). 2. Powierzchnia siedziby Sądu Rejonowego w Węgrowie rozlokowana jest na czterech kondygnacjach. 1) Zestawienie powierzchni: a) Powierzchnia wewnętrzna – 3333,71 mkw; b) Powierzchnia zewnętrzna (parking oraz chodniki od ulicy) – 1956 mkw. 2) Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa zadania: a) Zadanie nr I: obejmuje usługi sprzątania powierzchni biurowych – „wewnętrznych” w budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie; b) Zadanie nr II: obejmuje usługi utrzymania czystości na przylegających do budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Węgrowie terenów zewnętrznych (parking oraz chodniki od ulicy). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres, częstotliwość prac objętych zamówieniem oraz charakterystykę powierzchni określa Załącznik nr 1 do SWZ.
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00003995
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90910000-9 - Usługi sprzątania
Data ogłoszenia
28-01-2021
Termin składania ofert
05-02-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
05-02-2021 10:00:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował lub realizuje: - co najmniej dwie usługi sprzątania powierzchni biurowych w budynkach użyteczności publicznej, każda o powierzchni nie mniejszej niż 2.500 m2 - o wartości każdej usługi co najmniej 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto. Na potrzeby niniejszego postępowania do kategorii „budynków użyteczności publicznej” zaliczone będą tylko ogólnie dostępne budynki: urzędów banków, biurowce, hotele, szkoły, uczelnie, teatry, muzea, szpitale, porty lotnicze, dworce, sądy, prokuratury, hale i stadiony sportowe. Uwaga: Jedna usługa to jedna umowa, w ramach której wykonano lub nadal są wykonywane usługi sprzątania powierzchni biurowych odpowiadające postawionemu warunkowi. Wykonawca może wykazać, zgodnie ze swoim wyborem, usługę wykonaną lub wykonywaną przy czym: - pod pojęciem usługi wykonanej należy rozumieć usługę zrealizowaną (rozpoczętą i zakończoną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert); - pod pojęciem usługi wykonywanej należy rozumieć usługę będącą w trakcie realizacji (aktualnie wykonywaną), której wykonana część wyniosła co najmniej 100 000,00 zł brutto. Nie dopuszcza się sumowania wartości kilku usług (umów) w celu osiągnięcia wartości minimalnej 100 000,00 zł brutto. b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osoby zatrudnione na umowę o pracę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1.
1.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
183 000,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia
Waga:
40.00