Informacje ogólne
Numer Postępowania
Gosp. 26 - 2/18
Nazwa Postępowania
„Sprzątanie budynków wraz z otoczeniem będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Kielcach”
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2018/S 209-479006
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90911200-8 - Usługi sprzątania budynków
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
26-10-2018
Data ogłoszenia
30-10-2018
Termin składania ofert
03-12-2018 10:00:00
Termin otwarcia ofert
03-12-2018 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże że: 1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400.000,00 zł. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji aktualnej, tj. wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy. Informacja stanowi dokument, o którym mowa w pkt. VI.A ppkt.6 SIWZ. 2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 400 000 zł. Dokument, o którym mowa powyżej został wskazany w pkt. VI.A ppkt 7 SIWZ. Zamawiający dokona również oceny na podstawie oświadczenie w formie JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA (zwanego dalej JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art.59 us.2 dyrektywy 2014/24/UE (wg zał. wzoru)
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu – powierzchni objętej usługą sprzątania, dat i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez usługi związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia rozumie się wykonanie lub wykonywanie co najmniej 2 usług sprzątania budynków biurowych o powierzchni co najmniej 15.000 m2 każda i wartości co najmniej 400.000,00 zł każda. Warunek dotyczący powierzchni i wartości musi być spełniony równocześnie. Nie można sumować zamówień o mniejszej wartości, aby uzyskać wartość 400.000,00 zł. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu, o którym mowa w pkt VI-A-5 SIWZ, zawierającego usługi wskazane przez Wykonawcę jednakże w ilości nie mniejszej niż 2 (dwie) i sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ. Do wymienionych w wykazie usług Zamawiający żąda załączenia dowodów (w rozumieniu § 2 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia /Dz. U. z 2016 r. poz. 1126/) potwierdzających że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dokona również oceny na podstawie oświadczenie w formie JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA (zwanego dalej JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art.59 us.2 dyrektywy 2014/24/UE (wg zał. wzoru)
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
10 000,00
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.1
termin płatności
Waga:
40.00
W kryterium tym można uzyskać od 0 do 40 punktów, przy czym punkty przyznaje się na poniższych zasadach 0 punktów - termin płatności wynoszący dwadzieścia jeden (21) dni, a nie więcej niż dwadzieścia pięć (25) dni, od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową. Zamawiający nie dopuszcza krótszego terminu płatności aniżeli 21 dni. 20 punktów – termin płatności wynoszący dwadzieścia sześć (26) dni, a nie więcej niż dwadzieścia dziewięć (29) dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową 40 punktów - termin płatności wynoszący trzydzieści (30) dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową. Jeżeli Wykonawca w złożonej ofercie nie poda terminu płatności Zamawiający do oceny przyjmie termin 21 dni. Jeżeli Wykonawca zaoferuje krótszy termin płatności aniżeli 21 dni jego oferta zostanie odrzucona. Zaoferowany przez Wykonawcę termin płatności dłuższy niż 30 dni nie będzie dodatkowo punktowany.