Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-1/2021
Nazwa Postępowania
Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia dotyczy świadczenia całodobowej usługi ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej, zgodnie z wymogami określonymi ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 838). 2. Obiektem objętym ochroną jest budynek o czterech kondygnacjach (podpiwniczenie + 3 kondygnacje nadziemne) o pow. użytkowej 6083 m2, w którym mieści się Sąd Rejonowy i Prokuratura Rejonowa wraz z przynależnym terenem zewnętrznym, parkingiem podziemnym oraz parkingiem od strony ul. Prostej. 3. Budynek wyposażony jest w system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, system sygnalizacji pożaru SSP, system telewizji dozorowej CCTV, system kontroli dostępu, bramkę do wykrywania metalu oraz urządzenie RTG do prześwietlania bagażu. 4. Kod CPV: 79710000-4 – usługi ochroniarskie. 5. Ochrona budynku powinna być realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej wykonywanej przez osoby posiadające uprawnienia pracownika ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia. 6. Usługa ochrony ma być świadczona przez osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, będących w dyspozycji Wykonawcy posiadającego koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia. 7. Stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia będzie świadczona w budynku przy ul. Brzeskiej 20-22 całodobowo przez wszystkie dni tygodnia:  od 700 do 1600 w dni robocze przez dwóch pracowników ochrony,  od 1600 do 700 od poniedziałku do piątku przez jednego pracownika ochrony,  całodobowo w soboty i niedziele oraz inne dni wolne od pracy dla Zamawiającego przez jednego pracownika ochrony.
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00006469/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
79710000-4 - Usługi ochroniarskie
Data ogłoszenia
10-02-2021
Termin składania ofert
17-02-2021 09:00:00
Termin otwarcia ofert
17-02-2021 10:30:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie: a) wykonanych usług: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę obejmującą ochronę fizyczną obiektu budynku użyteczności publicznej* przez co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy i wartości co najmniej 170.000,00 zł brutto oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; * budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. b) dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osoby zatrudnione na umowę o pracę i posiadające uprawnienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia spełniał warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi koncesję na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.838). Okres ważności koncesji nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
3 000,00
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
273 355,20
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.1
Doświadczenie
Waga:
40.00
Doświadczenie