Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP 226 - 3/19
Nazwa Postępowania
Wykonanie robót remontowych wraz z przebudową części pomieszczeń na parterze w budynku Sądu Rejonowego w Zwoleniu, ul. Moniuszki 6, 26 - 700 Zwoleń
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Numer ogłoszenia
529118-N-2019
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
45216112-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych
Data ogłoszenia
25-03-2019
Termin składania ofert
10-04-2019 11:00:00
Termin otwarcia ofert
10-04-2019 11:00:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
DOŚWIADCZENIE Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 1 000 000,- zł. brutto, polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku. OSOBY DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - dysponuje co najmniej 1 kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – bez ograniczeń - dysponuje co najmniej 1 kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – bez ograniczeń - dysponuje co najmniej 1 kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – bez ograniczeń - dysponuje co najmniej 1 kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – bez ograniczeń (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – Dz. U z 2014 r. poz. 1278 z późniejszymi zmianami, ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych – Dz. U. z 2014 r., poz. 768 z późniejszymi zmianami), lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W/w funkcji nie można ze sobą łączyć.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
20 000,00
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
1 543 372,59
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.1
Okres gwarancji i rękojmi
Waga:
40.00
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, a maksymalny punktowany okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy