Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-2/2021
Nazwa Postępowania
„Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń i posesji Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej”
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania w okresie 12 miesięcy polegające na: 1) sprzątaniu i utrzymaniu czystości w budynku Sądu w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz w soboty uznane za dni pracy w resorcie sprawiedliwości; 2) sprzątaniu i utrzymaniu w czystości posesji należącej do Sądu (wraz z przyległym chodnikiem) w godzinach porannych tak, aby prace były zakończone do godziny 7:00, z uwzględnieniem dyżurów w okresie jesienno-zimowym tj. w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 grudnia w godz. od 7:30 do 15:30 w zależności od warunków atmosferycznych, np. opadów śniegu, odwilży, itp. (odśnieżanie terenu dziedzińca, wjazdu i zjazdu do garażu, parkingu od ul. Prostej oraz przyległych do posesji chodników); 3) utrzymaniu czystości w holu głównym, w toaletach ogólnodostępnych, z uwzględnieniem dyżurów w okresie jesienno-zimowym tj. w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 grudnia w godz. od 7:30 do 15:30 w zależności od warunków atmosferycznych, np. opadów śniegu, odwilży, itp., 4) utrzymaniu czystości w lokalu Kuratorskiego Ośrodka Nr 1, zlokalizowanego w budynku przy Palcu Wolności 11 w Białej Podlaskiej, jeden dzień w tygodniu, z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień. 5) dezynfekcji sal rozpraw, toalet, holi, biura obsługi interesantów i pomieszczeń biurowych w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej w godz. 9:00-15:00, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Sprawiedliwości dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii, polegające na codziennej dezynfekcji klamek, włączników prądu, poręczy, osłon z pleksy . 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV: 90 91 00 00-9 – usługi sprzątania, 90 91 12 00-8 – usługi sprzątania budynków, 90 91 13 00-9 – usługi czyszczenia okien, 90 91 91 00-3 – usługi czyszczenia urządzeń biurowych, 90 91 40 00-7 – usługi sprzątania parkingów, 90 91 92 00-4 – usługi sprzątania biur, 90 90 00 00-6 - usługi w zakresie sprzątania i odkażania. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00012792/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90910000-9 - Usługi sprzątania
Data ogłoszenia
03-03-2021
Termin składania ofert
11-03-2021 09:00:00
Termin otwarcia ofert
11-03-2021 10:30:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 120 000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych).
1.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi sprzątania w obiekcie budynku użyteczności publicznej* z pomieszczeniami biurowymi (o pow. powyżej 2,5 tys. m2) przez co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy i wartości co najmniej 120.000,00 zł brutto oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; * budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. b) dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1) Wykonawca musi przeznaczyć do codziennego sprzątania odpowiednią ilość osób do pracy w obiekcie sądu w godzinach od 16:00 do 20:00 oraz w Kuratorskim Ośrodku Nr 1, jeden dzień w tygodniu, z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień, 2) Wykonawca musi ponadto przeznaczyć przynajmniej 2 osoby do codziennego sprzątania (serwis dzienny) i dezynfekcji w godzinach 9:00-15:00, a w okresie jesienno-zimowym tj. w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 grudnia w godz. 7:30-15:30 1 osobę w celu utrzymania czystości w holu głównym, utrzymania czystości w toalecie w holu głównym i 1 osobę do dezynfekcji w godz. 9:00-15:00. 3) Wykonawca musi zapewnić osoby do pozostałych prac, tj. do utrzymywania w czystości posesji i odśnieżania. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osoby zatrudnione na umowę o pracę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
2 500,00
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
250 628,98
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
Doświadczenie
Waga:
40.00
Doświadczenie