Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-2131-2/2019
Nazwa Postępowania
Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Nidzicy
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Numer ogłoszenia
528859-N-2019
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Data ogłoszenia
22-03-2019
Termin składania ofert
08-04-2019 12:00:00
Termin otwarcia ofert
08-04-2019 12:00:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
WIEDZA I DOŚWIADCZENIE: stosownie do postanowień art. 22 ust 1a oraz 1b pkt 3 PZP, w zakresie warunku dotyczącego zdolności zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej dwie roboty budowlane dotyczące prac remontowych i/lub modernizacyjnych i/lub budowy obiektów użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto (każda wykazana robota). POTENCJAŁ KADROWY: stosownie do postanowień art. 22 ust 1a oraz 1b pkt 3 ustawy PZP w zakresie warunku dotyczącego zdolności zawodowej (potencjał kadrowy), Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającym minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
5 000,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
Waga:
40.00
Informacje dodatkowe
1.1
WIZJA LOKALNA:
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania, umożliwia zainteresowanym Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej na terenie sądu objętego niniejszym zamówieniem. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że udostępni Wykonawcom teren przyszłej inwestycji celem przeprowadzenia wizji lokalnej, w czasie dogodnym dla Wykonawców tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14:00. Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej z zachowaniem formy pisemnej. Zgłoszenie należy przekazać w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu: https://ezamowienia.ms.gov.pl/, zakładka „Korespondencja”.