Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/OG/4/21
Nazwa Postępowania
Świadczenie usługi konserwacji systemów bezpieczeństwa dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi konserwacji systemów bezpieczeństwa dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie.
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00017719/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
50610000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa
Data ogłoszenia
15-03-2021
Termin składania ofert
25-03-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
25-03-2021 10:20:00
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Usługa konserwacji systemów bezpieczeństwa - sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, w obiektach SO w Warszawie: - w SO w W-wie przy al. „Solidarności” 127, z wyłączeniem stref ochronnych oraz w Górze Kalwarii
Część I .1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część I .2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis warunku udziału w postępowaniu z znajduje się w specyfikacji warunków zamówienia
Część I .3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Opis warunku udziału w postępowaniu z znajduje się w specyfikacji warunków zamówienia
Część I .4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Opis warunku udziału w postępowaniu z znajduje się w specyfikacji warunków zamówienia
Usługa konserwacji systemów bezpieczeństwa - sygnalizacji włamania i napadu (SWiN), kontroli dostępu (KD), telewizji przemysłowej (CCTV) znajdujących się w strefach ochronnych w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie
Część II.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis warunku udziału w postępowaniu z znajduje się w specyfikacji warunków zamówienia
Część II.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Opis warunku udziału w postępowaniu z znajduje się w specyfikacji warunków zamówienia
Część II.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Opis warunku udziału w postępowaniu z znajduje się w specyfikacji warunków zamówienia
Część II.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Usługa konserwacji systemów bezpieczeństwa - systemu sygnalizacji pożaru (SSP) i dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), instalacji oddymiania zabezpieczających hol główny oraz hol kasowy w siedzibie SO w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w W-wie
Część III.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Opis warunku udziału w postępowaniu z znajduje się w specyfikacji warunków zamówienia
Część III.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część III.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis warunku udziału w postępowaniu z znajduje się w specyfikacji warunków zamówienia
Część III.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Opis warunku udziału w postępowaniu z znajduje się w specyfikacji warunków zamówienia
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
Usługa konserwacji systemów bezpieczeństwa - sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, w obiektach SO w Warszawie: - w SO w W-wie przy al. „Solidarności” 127, z wyłączeniem stref ochronnych oraz w Górze Kalwarii
Część I
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
143 441,62
Usługa konserwacji systemów bezpieczeństwa - sygnalizacji włamania i napadu (SWiN), kontroli dostępu (KD), telewizji przemysłowej (CCTV) znajdujących się w strefach ochronnych w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie
Część II
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
25 777,85
Usługa konserwacji systemów bezpieczeństwa - systemu sygnalizacji pożaru (SSP) i dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), instalacji oddymiania zabezpieczających hol główny oraz hol kasowy w siedzibie SO w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w W-wie
Część III
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
113 160,00
Kryteria oceny ofert
Usługa konserwacji systemów bezpieczeństwa - sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, w obiektach SO w Warszawie: - w SO w W-wie przy al. „Solidarności” 127, z wyłączeniem stref ochronnych oraz w Górze Kalwarii
Część I .1
Cena ofertowa (C)
Waga:
60.00
W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
Część I .3
Czas przystąpienia do usunięcia awarii, usterki (U)
Waga:
20.00
W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
Część I .2
Okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane naprawy (G)
Waga:
20.00
W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
Usługa konserwacji systemów bezpieczeństwa - sygnalizacji włamania i napadu (SWiN), kontroli dostępu (KD), telewizji przemysłowej (CCTV) znajdujących się w strefach ochronnych w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie
Część II.2
Cena ofertowa (C)
Waga:
60.00
W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
Część II.1
Czas przystąpienia do usunięcia awarii, usterki (U)
Waga:
20.00
W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
Część II.3
Okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane naprawy (G)
Waga:
20.00
W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
Usługa konserwacji systemów bezpieczeństwa - systemu sygnalizacji pożaru (SSP) i dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), instalacji oddymiania zabezpieczających hol główny oraz hol kasowy w siedzibie SO w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w W-wie
Część III.3
Cena ofertowa (C)
Waga:
60.00
W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
Część III.2
Czas przystąpienia do usunięcia awarii, usterki (U)
Waga:
20.00
W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
Część III.1
Okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane naprawy (G)
Waga:
20.00
W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.