Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-2131-1/21
Nazwa Postępowania
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Sądu Rejonowego w Giżycku oraz utrzymanie terenów przyległych.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Sądu Rejonowego w Giżycku oraz utrzymanie terenów przyległych.
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00017526/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90911200-8 - Usługi sprzątania budynków
Data ogłoszenia
15-03-2021
Termin składania ofert
30-03-2021 12:00:00
Termin otwarcia ofert
30-03-2021 12:30:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (wykonuje) 1 usługę sprzątania w obiekcie użyteczności publicznej o wartości wykonanej usługi, w okresie następujących po sobie 12 miesięcy, min. 250 000 zł brutto. Uwaga: Jedna usługa to jedna umowa, w ramach której wykonano lub nadal są wykonywane usługi sprzątania, odpowiadające postawionemu warunkowi. Wykonawca może wykazać, zgodnie ze swoim wyborem, usługę wykonaną lub wykonywaną, przy czym: - pod pojęciem usługi wykonanej należy rozumieć usługę zrealizowaną (rozpoczętą i zakończoną w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert), która była realizowana w okresie następujących po sobie min. 12 miesięcy; - pod pojęciem usługi wykonywanej należy rozumieć usługę będącą w trakcie realizacji (aktualnie wykonywaną), której wykonana część wyniosła co najmniej 250 000,00 zł brutto i była wykonana w okresie następujących po sobie min. 12 miesięcy.
1.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
300 000,00
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.1
jakość
Waga:
40.00
Wykorzystywanie przy wykonywaniu usługi sprzątania maszyny (automatu) szorująco - zbierającego do mycia posadzek w budynku sądu przy ul. Warszawskiej 28: - mycie posadzek przy użyciu maszyny 1 raz w miesiącu - 40 punktów, - mycie posadzek przy użyciu maszyny 1 raz na 2 miesiące - 30 punktów, - mycie posadzek przy użyciu maszyny 1 raz na 3 miesiące - 20 punktów, - mycie posadzek bez użycia maszyny – 0 punktów.