Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/OG/6/21
Nazwa Postępowania
Obsługa techniczna systemów przeciwpożarowych i SUG w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie obsługi technicznej systemów przeciwpożarowych i SUG w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00021808/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
50610000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa
Data ogłoszenia
23-03-2021
Termin składania ofert
02-04-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
02-04-2021 10:20:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Opis warunku udziału w postępowaniu z znajduje się w specyfikacji warunków zamówienia
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Opis warunku udziału w postępowaniu z znajduje się w specyfikacji warunków zamówienia
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
253 281,60
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
W powyższym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
1.2
Czas przystąpienia do usunięcia awarii, usterki (U)
Waga:
20.00
W powyższym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
1.4
Czas dostarczenia urządzenia zastępczego (Z)
Waga:
10.00
W powyższym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt.
1.3
Okres udzielonej gwarancji na wykonane naprawy (G)
Waga:
10.00
W powyższym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt.