Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/OG/9/21
Nazwa Postępowania
Dostawa środków ochrony osobistej przeciwko Covid-19 na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony osobistej przeciwko Covid-19 na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie.
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00023710/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
33741300-9 - Środek odkażający do rąk
Data ogłoszenia
26-03-2021
Termin składania ofert
08-04-2021 11:00:00
Termin otwarcia ofert
08-04-2021 11:20:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
74 500,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena ofertowa
Waga:
60.00
W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
1.2
czas dostawy
Waga:
40.00
W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.