Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/OG/5/21
Nazwa Postępowania
Usługa konserwacji i obsługi technicznej urządzeń i instalacji sanitarnych w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i obsługi technicznej urządzeń i instalacji sanitarnych w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie. 2) Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 (dwie) części: a) Część I – usługa konserwacji instalacji sanitarnych w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie, b) Część nr II – obsługa techniczna urządzeń i instalacji sanitarnych w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00023958/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
Data ogłoszenia
26-03-2021
Termin składania ofert
15-04-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
15-04-2021 10:20:00
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Usługa konserwacji instalacji sanitarnych w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie
1.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Opis warunku udziału w postępowaniu z znajduje się w specyfikacji warunków zamówienia
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Opis warunku udziału w postępowaniu z znajduje się w specyfikacji warunków zamówienia
1.4
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Obsługa techniczna urządzeń i instalacji sanitarnych w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie
2.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Opis warunku udziału w postępowaniu z znajduje się w specyfikacji warunków zamówienia
2.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Opis warunku udziału w postępowaniu z znajduje się w specyfikacji warunków zamówienia
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
Usługa konserwacji instalacji sanitarnych w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
180 042,60
Obsługa techniczna urządzeń i instalacji sanitarnych w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie
2
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
306 889,92
Kryteria oceny ofert
Usługa konserwacji instalacji sanitarnych w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie
1.2
Cena
Waga:
60.00
W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
1.4
czas przystąpienia do usunięcia awarii, usterki, uszkodzenia
Waga:
20.00
W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
1.3
czas dostarczenia urządzenia zastępczego – w przypadku braku możliwości usunięcia awarii / usterki w wymaganym terminie
Waga:
10.00
W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt.
1.1
Okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane naprawy
Waga:
10.00
W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt.
Obsługa techniczna urządzeń i instalacji sanitarnych w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie
2.3
Cena
Waga:
60.00
W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt
2.2
Czas przystąpienia do usunięcia awarii, usterki, uszkodzenia
Waga:
20.00
W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
2.1
Czas dostarczenia urządzenia zastępczego – w przypadku braku możliwości usunięcia awarii / usterki w wymaganym terminie
Waga:
10.00
W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt.
2.4
Okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane naprawy
Waga:
10.00
W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt.