Informacje ogólne
Numer Postępowania
SPiA 2701/2/TP/2021
Nazwa Postępowania
Wykonanie konserwacji bieżącej w budynkach Sądu Apelacyjnego oraz ich otoczenia położonych w Szczecinie przy ulicy Mickiewicza 163
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie konserwacji bieżącej w budynkach Sądu Apelacyjnego oraz ich otoczenia położonych w Szczecinie przy ulicy Mickiewicza 163 w celu utrzymania dobrego stanu technicznego i estetycznego budynku Sądu i jego otoczenia
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00027335/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
45454100-5 - Odnawianie
Data ogłoszenia
02-04-2021
Termin składania ofert
20-04-2021 11:00:00
Termin otwarcia ofert
20-04-2021 12:00:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
Zgodnie ze specyfikacją
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
90.00
W Rozdziale XVIII SWZ został opisany sposób oceny w każdym z kryteriów
1.2
Okres gwarancji jakości (w miesiącach) na przedmiot zamówienia
Waga:
10.00
W Rozdziale XVIII SWZ został opisany sposób oceny w każdym z kryteriów