Informacje ogólne
Numer Postępowania
A.26.1.2021
Nazwa Postępowania
Świadczenie usług w zakresie całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu (osób i mienia) Sądu Rejonowego w Sokółce przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 wraz z przyległym do niego terenem.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodobowej kompleksowej ochrony fizycznej obiektu (osób i mienia) Sądu Rejonowego w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 7 wraz z przyległym do nich terenem w okresie 12 (dwunastu) miesięcy.
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00029740/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
79710000-4 - Usługi ochroniarskie
Data ogłoszenia
08-04-2021
Termin składania ofert
19-04-2021 11:00:00
Termin otwarcia ofert
19-04-2021 12:00:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie lub wykonuje co najmniej 2 (dwa) zamówienia, trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy każde zamówienie, na czynnym/-ch obiekcie/-tach użyteczności publicznej, polegające na świadczeniu usług w zakresie całodobowej ochrony obiektów (osób i mienia) o wartości co najmniej 250 000 zł brutto rocznie każde zamówienie.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
338 437,00
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
60.00
1.1
Czas reakcji grupy interwencyjnej
Waga:
40.00