Informacje ogólne
Numer Postępowania
BF-II.3710.7.2019
Nazwa Postępowania
Budowa, utrzymanie i rozwój systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2019/S 064-149398
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
72212000-4 - Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
28-03-2019
Data ogłoszenia
01-04-2019
Termin składania ofert
19-08-2019 13:00:00
Termin otwarcia ofert
19-08-2019 13:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych. Wykonawca spełni warunek jeżeli: 1.1. Wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (tj. świadczył, zrealizował, zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych (świadczonych, realizowanych), tj. aktualnie wykonuje (świadczy, realizuje) co najmniej: 1) dwie usługi, których przedmiotem była co najmniej budowa oraz wdrożenie lub modyfikacja oraz wdrożenie systemu teleinformatycznego obsługującego centralną bazę danych z wykorzystaniem następujących rozwiązań architektonicznych i technologicznych: a) system zbudowany w oparciu o model warstwowy, b) system oparty o architekturę SOA, z wydzieleniem usług sieciowych dostępnych dla podsystemów, modułów oraz systemów zewnętrznych za pośrednictwem szyny usług (ESB), działającej w układzie wysokiej dostępności (HA); c) system oparty na relacyjnej bazie danych; każda z usług o wartości nie mniejszej niż 4.000.000 zł brutto (podana kwota dotyczy wartości samych usług bez wartości dostaw sprzętu oraz oprogramowania gotowego). W przypadku świadczeń nadal wykonywanych wartość musi dotyczyć części już wykonanej nie zaś całości w tym przyszłego nierealizowanego zakresu usług. W przypadku świadczeń nadal wykonywanych (np. których przedmiotem jest budowa, wdrożenie oraz utrzymanie systemu) Zamawiający wymaga aby każda z usług w zakresie warunku opisanego w ppkt. 1 była w całości zrealizowana. Zamawiający wymaga aby każda z usług spełniała wszystkie wymagania określone w pkt. 1.1. ppkt 1. 2) co najmniej dwie usługi, których przedmiotem było utrzymanie rozumiane jako udzielanie wsparcia Administratorom oraz użytkownikom, rozpoznawanie przyczyn i usuwaniu błędów oraz skutków błędów, rozpoznawanie skutków awarii sprzętu dla oraz przygotowanie i wdrażanie poprawek dla systemu teleinformatycznego dedykowanego dla co najmniej 2000 użytkowników. Zamawiający wymaga aby każda z usług była świadczona nieprzerwalnie przez okres co najmniej 18 miesięcy . 1.2. Wykonawca przedstawi kandydatów na poniższe stanowiska, którzy spełniają następujące wymagania: 1.2. Wykonawca przedstawi kandydatów na poniższe stanowiska, którzy spełniają następujące wymagania: 1) Kierownik projektu – 1 osoba 2) Kierownik zespołu programistów / Główny programista – 1 osoba 3) Główny Architekt – 1 osoba 4) Główny analityk – 1 osoba 5) Główny projektant – 1 osoba 6) Ekspert ds. bezpieczeństwa – 1 osoba 7) Kierownik ds. wdrożenia – 1 osoba 8) Kierownik ds. utrzymania – 1 osoba 9) Kierownik zespołu testów – 1 osoba 10) Ekspert ds. baz danych – 1 osoba 11) Konsultant ds. restrukturyzacji i upadłości – 1 osoba
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
150 000,00
Kryteria oceny ofert
1.3
Cena
Waga:
60.00
Zamawiający dokona oceny ofert w tym kryterium zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 18.2 SIWZ
1.6
Dodatkowe doświadczenie głównego architekta
Waga:
10.00
Zamawiający dokona oceny ofert w tym kryterium zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 18.5 SIWZ
1.2
Dodatkowe doświadczenie głównego projektanta
Waga:
10.00
Zamawiający dokona oceny ofert w tym kryterium zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 18.6 SIWZ
1.4
Dodatkowe doświadczenie i kwalifikacje zawodowe głównego analityka
Waga:
10.00
Zamawiający dokona oceny ofert w tym kryterium zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 18.4 SIWZ
1.5
Dodatkowe doświadczenie kierownika ds. utrzymania
Waga:
5.00
Zamawiający dokona oceny ofert w tym kryterium zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 18.7 SIWZ
1.1
Dodatkowe doświadczenie kierownika projektu
Waga:
5.00
Zamawiający dokona oceny ofert w tym kryterium zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 18.3 SIWZ