Informacje ogólne
Numer Postępowania
G-26-11/21
Nazwa Postępowania
Konserwacja urządzeń sanitarnych i systemu wentylacji
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Konserwacja urządzeń sanitarnych i systemu wentylacji
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00036566/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
50710000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
Data ogłoszenia
20-04-2021
Termin składania ofert
28-04-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
28-04-2021 10:15:00
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Konserwacja systemów wentylacji i klimatyzacji
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli udokumentuje doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi konserwacji systemów instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych trwającej przez okres min. 12 miesięcy, obejmującej: • wykonywanie stałej konserwacji przynajmniej dwóch (2) central wentylacyjnych (wentylacji mechanicznej) nawiewno-wywiewnych wyposażonych w nagrzewnicę wodną i system odzyskiwania części energii cieplnej z powietrza usuwanego w postaci wymiennika – rekuperatora rotacyjnego (obrotowego) o wydajności min. 4 000 m3/h każda; • wykonywanie stałej konserwacji przynajmniej jednej (1) centrali wentylacyjnej (wentylacji mechanicznej) nawiewno-wywiewnej wyposażonej w nagrzewnicę wodną i system odzyskiwania części energii cieplnej z powietrza usuwanego w postaci wymiennika – rekuperatora krzyżowego; • wykonywanie stałej konserwacji przynajmniej trzech (3) klimatyzatorów typu split (z jednostką wewnętrzną i zewnętrzną); • wykonywanie stałej konserwacji minimum jednego sprężarkowego agregatu wody lodowej o mocy chłodniczej nie mniejszej niż 85 kW;
1.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Konserwacja instalacji hydraulicznych
2.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli udokumentuje doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi konserwacji systemów instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych trwającej przez okres min. 12 miesięcy, obejmującej: • wykonywanie stałej konserwacji minimum jednego węzła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej o mocy nie mniejszej niż 1,0 MW; • wykonywanie stałej konserwacji wewnętrznej i zewnętrznej instalacji wodociągowej, wody zimnej i ciepłej wody użytkowej; • wykonywanie stałej konserwacji wewnętrznej i zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej: kanalizacji sanitarnej i burzowej (deszczowej).
2.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
Konserwacja systemów wentylacji i klimatyzacji
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
95 359,83
Konserwacja instalacji hydraulicznych
2
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
117 683,14
Kryteria oceny ofert
Konserwacja systemów wentylacji i klimatyzacji
1.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.1
Czas reakcji serwisu
Waga:
40.00
a) 1 pkt – w przypadku zaoferowania maksymalnego czasu reakcji serwisu, tj. 90 minut, b) 2 pkt – w przypadku zaoferowania czasu reakcji serwisu do 60 minut, c) 3 pkt – w przypadku zaoferowania czasu reakcji serwisu do 30 minut.
Konserwacja instalacji hydraulicznych
2.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
2.1
Czas reakcji serwisu
Waga:
40.00
a) 1 pkt – w przypadku zaoferowania maksymalnego czasu reakcji serwisu, tj. 90 minut, b) 2 pkt – w przypadku zaoferowania czasu reakcji serwisu do 60 minut, c) 3 pkt – w przypadku zaoferowania czasu reakcji serwisu do 30 minut.