Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-OG-12-21
Nazwa Postępowania
Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w obiektach mieszczących komórki organizacyjne Sądu Okręgowego w Warszawie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w obiektach mieszczących komórki organizacyjne Sądu Okręgowego w Warszawie. 2) Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części: a) część nr I: usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie wraz z terenem zewnętrznym, b) część nr II: usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku nr 26 (Archiwum) w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9 w Górze Kalwarii wraz z terenem zewnętrznym, c) część nr III: usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, mieszczącym wydziały gospodarcze Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, obejmująca swoim zakresem następujące zadania: - zadanie 1: usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100, - zadanie 2: świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie zewnętrznym i parkingach budynku przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2021/S 087-225331
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90910000-9 - Usługi sprzątania
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
30-04-2021
Data ogłoszenia
05-05-2021
Termin składania ofert
11-06-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
11-06-2021 10:20:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie wraz z terenem zewnętrznym
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunek udziału w postępowaniu został określony w specyfikacji warunków zamówienia.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek udziału w postępowaniu został określony w specyfikacji warunków zamówienia.
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku nr 26 (Archiwum) w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9 w Górze Kalwarii wraz z terenem zewnętrznym
2.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek udziału w postępowaniu został określony w specyfikacji warunków zamówienia.
2.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunek udziału w postępowaniu został określony w specyfikacji warunków zamówienia.
2.4
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, mieszczącym wydziały gospodarcze Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie
3.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek udziału w postępowaniu został określony w specyfikacji warunków zamówienia.
3.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunek udziału w postępowaniu został określony w specyfikacji warunków zamówienia.
Wadium
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie wraz z terenem zewnętrznym
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
174 000,00
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku nr 26 (Archiwum) w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9 w Górze Kalwarii wraz z terenem zewnętrznym
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, mieszczącym wydziały gospodarcze Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie
3
Wadium
Kwota wadium (PLN):
71 000,00
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie wraz z terenem zewnętrznym
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
8 728 839,90
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku nr 26 (Archiwum) w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9 w Górze Kalwarii wraz z terenem zewnętrznym
2
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
236 035,80
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, mieszczącym wydziały gospodarcze Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie
3
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
3 593 689,30
Kryteria oceny ofert
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie wraz z terenem zewnętrznym
1.1
cena ofertowa
Waga:
60.00
Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane według wzoru opisanego w swz.
1.2
łączny wymiar czasu pracy osób skierowanych do realizacji usługi
Waga:
40.00
Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane według wzoru opisanego w specyfikacji warunków zamówienia.
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku nr 26 (Archiwum) w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9 w Górze Kalwarii wraz z terenem zewnętrznym
2.2
cena ofertowa
Waga:
60.00
Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane według wzoru opisanego w specyfikacji warunków zamówienia.
2.1
łączny wymiar czasu pracy osób skierowanych do realizacji usługi
Waga:
40.00
Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane według wzoru opisanego w specyfikacji warunków zamówienia.
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, mieszczącym wydziały gospodarcze Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie
3.2
cena ofertowa
Waga:
60.00
Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane według wzoru opisanego w specyfikacji warunków zamówienia.
3.1
łączny wymiar czasu pracy osób skierowanych do realizacji usługi
Waga:
40.00
Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane według wzoru opisanego w specyfikacji warunków zamówienia.