Informacje ogólne
Numer Postępowania
G.26.3.2021
Nazwa Postępowania
Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim przy ulicy 3 Maja 7
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim przy ulicy 3 Maja 7
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00043656/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
79710000-4 - Usługi ochroniarskie
Data ogłoszenia
29-04-2021
Termin składania ofert
07-05-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
07-05-2021 10:30:00
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Część Nr 1: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/ wykonuje, należycie: CZĘŚĆ nr 1 - co najmniej dwie, trwające co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy w obiektach użyteczności publicznej, usługi w zakresie wykonywania całodobowej ochrony osób i mienia o wartości minimum 250 000,00 złotych (brutto) rocznie.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część Nr 2: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, Wydziały Zamiejscowe w Hajnówce i Prokuratura Rejonowa w Hajnówce, ul. Warszawska 87
2.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
2.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/ wykonuje, należycie: CZĘŚĆ nr 2 - co najmniej dwie, trwające co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy w obiektach użyteczności publicznej, usługi w zakresie wykonywania całodobowej ochrony osób i mienia o wartości minimum 200 000,00 złotych (brutto) rocznie.
Część Nr 3: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, Wydziały Zamiejscowe w Siemiatyczach, ul. Górna 61
3.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/ wykonuje, należycie: CZĘŚĆ nr 3 - co najmniej dwie, trwające co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy w obiektach użyteczności publicznej, usługi w zakresie wykonywania całodobowej ochrony osób i mienia o wartości minimum 200 000,00 złotych (brutto) rocznie,
3.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
Część Nr 1: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
306 116,41
Część Nr 2: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, Wydziały Zamiejscowe w Hajnówce i Prokuratura Rejonowa w Hajnówce, ul. Warszawska 87
2
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
241 120,34
Część Nr 3: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, Wydziały Zamiejscowe w Siemiatyczach, ul. Górna 61
3
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
286 881,87
Kryteria oceny ofert
Część Nr 1: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7
1.3
Cena
Waga:
60.00
1.2
Doświadczenie
Waga:
20.00
1.1
Skrócony czas przyjazdu grupy interwencyjnej
Waga:
20.00
Część Nr 2: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, Wydziały Zamiejscowe w Hajnówce i Prokuratura Rejonowa w Hajnówce, ul. Warszawska 87
2.3
Cena
Waga:
60.00
2.2
Doświadczenie
Waga:
20.00
2.1
Skrócony czas przyjazdu grupy interwencyjnej
Waga:
20.00
Część Nr 3: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, Wydziały Zamiejscowe w Siemiatyczach, ul. Górna 61
3.1
Cena
Waga:
60.00
3.3
Doświadczenie
Waga:
20.00
3.2
Skrócony czas przyjazdu grupy interwencyjnej
Waga:
20.00