Informacje ogólne
Numer Postępowania
DSO-226-3/21
Nazwa Postępowania
Remont budynku głównego Sądu Okręgowego w Łomży – Etap II – remont II piętra oraz ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu II piętra budynku głównego Sądu Okręgowego w Łomży przy ul. Dwornej 16 zgodnie z: 1.1 Dokumentacją projektową „Remont budynku Sądu Okręgowego w Łomży” branża architektoniczna autor mgr inż. arch. Andrzej Popławski. Załącznik nr 6 SWZ. 1.2 Projektem wykonawczym prac dodatkowych na II piętrze polegających na wymianie posadzek w pokojach nr 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, sali rozpraw nr 4 i dwóch łazienkach opracowanym przez Biuro Projektowo-Kosztorysowe Sławomir Daniszewski. Załącznik nr 7 do SWZ. 1.3 Projektem budowlany „Remont Instalacji Elektrycznych Sądu Okręgowego w Łomży branża instalacje elektryczne, autor mgr. inż. Wojciech Grudziński. Załącznik nr 8 do SWZ. 1.4 Projektem wykonawczy „Remont Instalacji Elektrycznej Budynku Sądu Okręgowego w Łomży, autor mgr. inż. Wojciech Grudziński. Załącznik nr 9 do SWZ. 1.5 Przedmiarem robót „Remont Sądu Okręgowego w Łomży – II piętro (branża architektoniczna i elektryczna)”. Załącznik nr 11 do SWZ. 1.6 Przedmiarem robót „Remont Sądu Okręgowego w Łomży – II piętro – roboty dodatkowe”. Załącznik nr 12 do SWZ. 1.7 Specyfikacją Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – II piętro (branża architektoniczna i elektryczna). Załącznik nr 14 do SWZ. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ocieplenia stopu ostatniej kondygnacji budynku głównego Sądu Okręgowego w Łomży przy ul. Dwornej 16 zgodnie z: 2.1 Projektem wykonawczym prac dodatkowych - ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji opracowanym przez Biuro Projektowo-Kosztorysowe Sławomir Daniszewski. Załącznik nr 10 do SWZ. 2.2 Przedmiarem robót „Remont Sądu Okręgowego w Łomży – docieplenie stropu ostatniej kondygnacji”. Załącznik nr 13 do SWZ. 2.3 Specyfikacją Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – „Remont Sądu Okręgowego w Łomży – docieplenie stropu ostatniej kondygnacji”. Załącznik nr 15 do SWZ. 3. Przeniesienie wyposażenia biurowego i mebli znajdujących się na II piętrze budynku głównego Sądu Okręgowego w Łomży, w pomieszczeniach nr 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, Sali rozpraw nr 4 i korytarzy II pietra do pomieszczeń znajdujących się w budynku Sądu Okręgowego w Łomży przy ul. Dwornej 14 oraz ponowne przeniesienie wyposażenia biurowego i mebli do pomieszczeń z których zostały wyniesione, po zakończeniu robót remontowych. Szczegółowy wykaz ilości mebli oraz wyposażenia z uwzględnieniem miejsca wraz z poziomem kondygnacji miejsca składowania na czas remontu zawiera załącznik nr 18 do SWZ. Uwaga: za powstałe z winy Wykonawcy ewentualne uszkodzenia mebli, wyposażenia, sprzętu, wynikłe podczas przemieszczania odpowiada Wykonawca, a ewentualne naprawy pokryje we własnym zakresie. 4. Po zakończeniu robót remontowych, wniesieniu mebli i wyposażenia, wszystkie pomieszczenia, teren zewnętrzy, miejsce ustawienia sprzętu oraz składowania materiałów mają być posprzątane, przygotowane do użytkowania.
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00044692/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Data ogłoszenia
30-04-2021
Termin składania ofert
17-05-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
17-05-2021 10:10:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1. dysponuje osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, osoba ta powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2272 z późń. zm.) oraz posiada kwalifikacje o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 220 r. o ochronie zabytków (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.) Kierownik budowy musi być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 2 dysponuje osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót, osoba ta powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne im uprawnienia w tej specjalności, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2272 z późn. zm.). Kierownik robót elektrycznych musi być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 500 000 złotych.
1.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie budynków użyteczności publicznej o wartości 400 000 złotych brutto każda
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
10 000,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Najniższa cena
Waga:
70.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium - najniższa cena brutto - (70 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następną oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczona według następującego wzoru: najniższa cena brutto z ofert nie odrzuconych Ocena oferty badanej = --------------------------------------------------------------- x 70 % x 100 cena brutto badanej oferty
1.2
Okres gwarancji
Waga:
30.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium - okres gwarancji - (30 pkt) otrzyma oferta oferująca w której Wykonawca, zaoferuje najdłuższy okres gwarancji. a) okres gwarancji 60 miesięcy – 30 liczba pkt., b) okres gwarancji 48 miesięcy – 15 liczba pkt., c) okres gwarancji 36 miesięcy – 0 liczba pkt.,