Informacje ogólne
Numer Postępowania
G-26-12/21
Nazwa Postępowania
Ochrona fizyczna Sądu Rejonowego w Białymstoku
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Ochrona fizyczna
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2021/BZP/00060522/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
79710000-4 - Usługi ochroniarskie
Data ogłoszenia
20-05-2021
Termin składania ofert
28-05-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
28-05-2021 10:15:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia z godnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dania 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie lub wykonuje co najmniej dwie usługi ochrony fizycznej obiektów, świadczone w sposób ciągły, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, każda na podstawie jednej umowy o wartości min. 500 000,00 zł brutto w przeliczeniu na rok (każda usługa winna być realizowana na podstawie jednej umowy). Zamawiający przyjął, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny; b) dysponuje: min. 15 pracownikami ochrony wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Pracownicy muszą również posiadać poświadczenie bezpieczeństwa do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Zastrzeżone" (osoby wytypowane do ochrony obiektów Zamawiającego – nie dotyczy pracowników grup interwencyjnych); c) dysponuje: min. 2 samochodami dla grup interwencyjnych; d) dysponuje: bronią krótką palną min. 2 szt. (jako element uzbrojenia grup interwencyjnych).
1.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
1 684 907,39
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.1
Czas dojazdu grupy interwencyjnej
Waga:
20.00
a) W ramach w/w kryterium Zamawiający będzie oceniał czas dojazdu grupy interwencyjnej – liczony od momentu powiadomienia całodobowego centrum monitoringu (na podstawie sygnału z systemów alarmowych w sądzie lub wezwania przez pracownika bezpośredniej ochrony fizycznej) . b) Zamawiający oceni powyższe kryterium na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę odpowiednio w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. - czas reakcji grupy interwencyjnej do 10 minut - 20 pkt - czas reakcji grupy interwencyjnej do 15 minut – 10 pkt - czas reakcji grupy interwencyjnej do 20 minut – 0 pkt Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wykreśli niepotrzebnej treści w zakresie ww. kryterium, jego oferta otrzyma 0 pkt, tj. Zamawiający przyjmie jako deklarowany czas reakcji grupy interwencyjnej – do 20 minut.
1.3
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia
Waga:
20.00
a) W ramach w/w kryterium Zamawiający będzie oceniał doświadczenie i praktykę zawodową osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. b) Ocena będzie dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy wskazanego w Formularzu oferty, stanowiącym Załacznik nr 2 do SWZ. - minimum 60% pracowników skierowanych do realizacji zamówienia posiadających przynajmniej 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika ochrony – 10 pkt - minimum 60% pracowników skierowanych do realizacji zamówienia posiadających przynajmniej 4 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika ochrony – 15 pkt - minimum 60% pracowników skierowanych do realizacji zamówienia posiadających przynajmniej 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika ochrony – 20 pkt - żadne z powyższych – 0 pkt c) Maksymalna ilość punktów do uzyskania w ramach kryterium wynosi 20 pkt. Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wykreśli niepotrzebnej treści w zakresie ww. kryterium, jego oferta otrzyma 0 pkt