Informacje ogólne
Numer Postępowania
G.26.5.2021
Nazwa Postępowania
Świadczenie kompleksowego sprzątania powierzchni biurowej w budynkach i lokalach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim oraz utrzymania przylegających terenów zewnętrznych
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie kompleksowego sprzątania powierzchni biurowej w budynkach i lokalach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim oraz utrzymania przylegających terenów zewnętrznych
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00066433/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90910000-9 - Usługi sprzątania
Data ogłoszenia
27-05-2021
Termin składania ofert
04-06-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
04-06-2021 10:30:00
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7 lokal V Wydziału Ksiąg wieczystych w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 53; lokal Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 32.
1.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/ wykonuje, należycie: CZĘŚĆ nr 1 - co najmniej 2 (dwie) główne usługi. Zamawiający precyzuje, że pod pojęciem „głównych usług” należy rozumieć wykonanie usług w zakresie wykonywania prac porządkowo-czystościowych w jednym obiekcie użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2.000 m2, przez okres trwający nieprzerwanie nie krótszy niż 12 miesięcy, na podstawie jednej umowy,
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Budynek i przylegający teren zewnętrzny Zamiejscowych Wydziałów w Hajnówce, ul. Warszawska 87; Budynek i przylegający teren zewnętrzny Zamiejscowych Wydziałów w Siemiatyczach, ul. Górna 61.
2.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/ wykonuje, należycie: CZĘŚĆ nr 2 - co najmniej 2 (dwie) główne usługi. Zamawiający precyzuje, że pod pojęciem „głównych usług” należy rozumieć wykonanie usług w zakresie wykonywania prac porządkowo-czystościowych w jednym obiekcie użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1.000 m2, przez okres trwający nieprzerwanie nie krótszy niż 12 miesięcy, na podstawie jednej umowy.
2.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7 lokal V Wydziału Ksiąg wieczystych w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 53; lokal Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 32.
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
215 488,50
Budynek i przylegający teren zewnętrzny Zamiejscowych Wydziałów w Hajnówce, ul. Warszawska 87; Budynek i przylegający teren zewnętrzny Zamiejscowych Wydziałów w Siemiatyczach, ul. Górna 61.
2
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
179 915,07
Kryteria oceny ofert
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7 lokal V Wydziału Ksiąg wieczystych w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 53; lokal Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 32.
1.3
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.1
Częstotliwość świadczenia usługi
Waga:
20.00
1.2
Kontrola jakości świadczonych usług
Waga:
20.00
Budynek i przylegający teren zewnętrzny Zamiejscowych Wydziałów w Hajnówce, ul. Warszawska 87; Budynek i przylegający teren zewnętrzny Zamiejscowych Wydziałów w Siemiatyczach, ul. Górna 61.
2.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
2.1
Częstotliwość świadczenia usługi
Waga:
20.00
2.3
Kontrola jakości świadczonych usług
Waga:
20.00