Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-2151-1/2021
Nazwa Postępowania
Wykonanie windy osobowej wbudowanej wraz z robotami towarzyszącymi w Sądzie Rejonowym w Wałczu przy ul. Sądowej 2
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
wykonanie windy osobowej wbudowanej wraz z robotami towarzyszącymi w Sądzie Rejonowym w Wałczu przy ul. Sądowej 2
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
51120000-9 - Usługi instalowania urządzeń mechanicznych
Termin składania ofert
18-06-2021 12:00:00
Termin otwarcia ofert
18-06-2021 13:00:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: 2) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną, obejmującą swym zakresem wykonanie windy wbudowanej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, budynku zamieszkania zbiorowego lub obiekcie użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto. 3) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: 1 osobą – kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.
1.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
5 000,00
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
522 750,00
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena brutto oferty
Waga:
60.00
Cena brutto oferty - szczegółowy opis kryterium zgodnie z SWZ
1.1
termin gwarancji na wykonane roboty budowlane
Waga:
40.00
termin gwarancji na wykonane roboty budowlane (w miesiącach). Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty. Wykonawca wskazuje termin gwarancji na roboty – do oceny ofert maksymalny termin, który będzie brany pod uwagę przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy - szczegółowy opis kryterium zgodnie z SWZ
Informacje dodatkowe
1.1
Wizja lokalna
1. Zamawiający informuje, że możliwe jest odbycie wizji lokalnej. 2. Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 9 czerwca 2021 r., godz. 12.00. Zbiórka zainteresowanych wykonawców odbędzie się w holu przy wejściu głównym do budynku znajdującego się przy ul. Sądowej 2. Wykonawcy są zobowiązani do przekazania najpóźniej do dnia 8 czerwca do godz. 12.00. listy osób uczestniczących w wizji lokalnej, zawierającej: imię i nazwisko oraz nazwę firmy na adres: administracja@walcz.sr.gov.pl Zamawiający informuje, że odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej jest jedynie jego uprawnieniem. 3. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. 4. W przypadku dużej liczby osób zainteresowanych udziałem w wizji lokalnej Zamawiający zastrzega sobie prawo podzielenia przedstawicieli Wykonawców na mniejsze grupy. Osoby zainteresowane uczestnictwem w wizji lokalnej obowiązują zasady wynikające z wewnętrznego zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie.