Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/OG/17/21
Nazwa Postępowania
Wykonywanie prac gospodarczych w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu prac gospodarczych w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie, zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy i w Górze Kalwarii, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia.
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00073256/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
63110000-3 - Usługi przeładunku towarów
Data ogłoszenia
04-06-2021
Termin składania ofert
14-06-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
14-06-2021 10:20:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Opis warunku udziału w postępowaniu znajduje się w specyfikacji warunków zamówienia
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Opis warunku udziału w postępowaniu znajduje się w specyfikacji warunków zamówienia
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
405 132,00
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
60.00
W powyższym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
1.1
Zastępowalność personelu (G)
Waga:
40.00
W powyższym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.