Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-1/21
Nazwa Postępowania
Świadczenie usług ochrony i usług wsparcia grupy interwencyjnej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) usługi ochrony osób i mienia - zadanie I, 2) usługi wsparcia grupy interwencyjnej - zadanie II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 1a do SWZ - zadanie I oraz załącznik nr 1b do SWZ - zadanie II.
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00079671/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
79710000-4 - Usługi ochroniarskie
Data ogłoszenia
11-06-2021
Termin składania ofert
21-06-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
21-06-2021 10:15:00
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Świadczenie usług ochrony osób i mienia
I.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
I.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej. (podstawa: art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U.2020 poz. 838). W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane uprawnienia, tj. koncesję MSWiA na prowadzoną działalność gospodarczą i zrealizuje usługi ochrony osób i mienia.
I.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
I.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie: Dotyczy zadania 1 należycie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej trzy usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. • Za usługę odpowiadającą rodzajem Zamawiający uzna minimum 3 usługi, które obejmują całodobową ochronę w budynkach użyteczności publicznej*. • Za usługę odpowiadającą wartością zamówienia uzna minimum usługę obejmują całodobową ochronę w budynkach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) każda. Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną/wykonywaną usługę zakończoną przed dniem otwarcia ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem, że usługa obejmująca całodobową ochronę w budynku użyteczności publicznej została zrealizowana do dnia otwarcia ofert na wartość brutto co najmniej 500.000,00 zł. *Zamawiający przyjął, iż zgodnie z § 3 pkt 6) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.) przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
Świadczenie usług wsparcia grupy interwencyjnej
II.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
należycie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. • Za usługę odpowiadającą rodzajem Zamawiający uzna minimum 2 usługi wsparcia grupy interwencyjnej. Jedna usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy. • Za usługę odpowiadająca wartością zamówienia uzna minimum 2 usługi wsparcia grupy interwencyjnej o wartości nie mniejszej niż 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) każda. Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną/wykonywaną usługę zakończoną przed dniem otwarcia ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem, że usługa obejmująca usługę wsparcia grupy interwencyjnej została zrealizowana do dnia otwarcia ofert na wartość brutto co najmniej 5.000,00 zł.
II.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
II.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej. (podstawa: art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U.2020 poz. 838). W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane uprawnienia, tj. koncesję MSWiA na prowadzoną działalność gospodarczą i zrealizuje usługi ochrony osób i mienia.
II.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
Świadczenie usług ochrony osób i mienia
I
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
609 818,96
Świadczenie usług wsparcia grupy interwencyjnej
II
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
6 000,00
Kryteria oceny ofert
Świadczenie usług ochrony osób i mienia
I.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
I.1
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
Waga:
40.00
W kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” Zamawiający dokona z zastosowaniem następujących zasad: a) Więcej niż 12 miesięcy przepracowanych w branży tożsamej z przedmiotem zamówienia – 10 pkt. b) Więcej niż 24 miesiące przepracowanych w branży tożsamej z przedmiotem zamówienia – 20 pkt. c) Więcej niż 36 miesięcy przepracowanych w branży tożsamej z przedmiotem zamówienia – 40 pkt. W przypadku zaoferowania doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia poniżej 12 miesięcy Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 punktów. W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
Świadczenie usług wsparcia grupy interwencyjnej
II.3
Cena
Waga:
60.00
Cena
II.1
Czas dojazdu grupy interwencyjnej
Waga:
20.00
W kryterium „Czas dojazdu grupy interwencyjnej” Zamawiający oceni powyższe kryterium na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę odpowiednio w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. a) czas reakcji grupy interwencyjnej do 10 minut - 20 pkt b) czas reakcji grupy interwencyjnej do 15 minut – 0 pkt W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
II.2
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
Waga:
20.00
W kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” Zamawiający dokona z zastosowaniem następujących zasad: a) Więcej niż 12 miesięcy przepracowanych w branży tożsamej z przedmiotem zamówienia – 10 pkt. b) Więcej niż 24 miesiące przepracowanych w branży tożsamej z przedmiotem zamówienia – 15 pkt. c) Więcej niż 36 miesięcy przepracowanych w branży tożsamej z przedmiotem zamówienia – 20 pkt. W przypadku zaoferowania doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia poniżej 12 miesięcy Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 punktów. W tym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.