Informacje ogólne
Numer Postępowania
PZP/SR/1/19
Nazwa Postępowania
Świadczenie usługi polegającej na sprzątaniu w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 2 oraz w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich i w II i III Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej z siedzibą w Otwocku przy ul. Powstańców Warszawy 3
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
537385-N-2019
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90910000-9 - Usługi sprzątania
Data ogłoszenia
12-04-2019
Termin składania ofert
23-04-2019 11:30:00
Termin otwarcia ofert
23-04-2019 11:30:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, jeżeli wykaże, że: 1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w sposób należyty co najmniej 2 usługi sprzątania obiektów użyteczności publicznej o wartości zamówienia co najmniej 200 000,00 (dwieście tysięcy) zł brutto (przez wartość zamówienia zamawiający rozumie całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy wynikające z umowy), przy czym każda usługa realizowana jest/była przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy na podstawie jednego zamówienia (umowy). Dokument potwierdzający należyte wykonywanie umowy musi być wystawiony minimum po 12 miesiącach od rozpoczęcia realizacji zamówienia. Nie można sumować zamówień o mniejszej wartości, aby uzyskać wymaganą przez Zamawiającego wartość. W przypadku rozliczeń w walucie obcej (innej niż PLN) przeliczając wartość na PLN, należy stosować przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, należy przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 2) dysponuje personelem przygotowanym do realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga aby ilość osób przewidzianych przez Wykonawcę do bezpośredniego świadczenia usługi sprzątania nie była mniejsza niż 5 (pięć) osób, w tym 1 (jedna) osoba świadcząca serwis dzienny oraz dodatkowo 1 (jedna) osoba nadzorująca osoby bezpośrednio świadczące usługi sprzątania. Zamawiający wymaga, by każda z osób przewidzianych przez Wykonawcę do bezpośredniego świadczenia usługi sprzątania spełniała wymagania, o których mowa w Rozdziale III ust. 1 pkt 3 SIWZ.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 (dwieście tysięcy) zł. W przypadku gdy suma ubezpieczenia wyrażona będzie w walucie obcej do określenia jej wartości w złotych polskich, Zamawiający przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu wydania dokumentu przez ubezpieczyciela.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
5 000,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
70.00
Kryterium „cena” (C) będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny brutto zaoferowanej w złożonej Ofercie za realizację całego przedmiotu zamówienia. W kryterium tym można otrzymać maksymalnie 70 punktów. Ocena punktowa kryterium „cena” (C) dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem: Cmin C=------------------- x 70 % x 100 = _____________ pkt C bad gdzie: C – liczba punktów przyznanych Ofercie badanej w kryterium „cena”; C min – najniższa zaoferowana łączna cena brutto spośród wszystkich Ofert podlegających ocenie; C bad – łączna cena brutto Oferty badanej. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1.2
DOŚWIADCZENIE
Waga:
30.00
Kryterium „doświadczenie” (D) będzie rozpatrywane na podstawie wskazanej przez Wykonawcę w złożonej Ofercie liczbie lat doświadczenia w pracy wykonywanej w sposób ciągły przez minimum 12 miesięcy, w ostatnich 5 latach przed upływem składania Ofert, w zakresie usługi sprzątania w budynkach użyteczności publicznej. Zamawiający przyjął, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Punkty przyznawane badanej Ofercie w zakresie „doświadczenie” (D) – będą przyznawane tylko maksymalnie do 5 (pięciu) lat doświadczenia. W przypadku wskazania większej ilości lat doświadczenia Zamawiający przyjmie do wyliczenia ilości punktów badanej Oferty 5 (pięć) lat doświadczenia. W kryterium tym można otrzymać maksymalnie 30 punktów. Wykonawca otrzyma odpowiednią liczbę punktów na podstawie danych zawartych w Formularzu ofertowym w punkcie odnoszącym się do doświadczenia (D). Ocena punktowa kryterium „doświadczenie” (D) dokonana zostanie zgodnie z następującymi warunkami: a) do 12 miesięcy doświadczenia – 0 pkt; b) doświadczenie w granicach 13 – 36 miesięcy – 15 pkt; c) doświadczenie powyżej 37 miesięcy – 30 pkt. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Niewskazanie przez Wykonawcę wymaganego minimum 12 miesięcy doświadczenia spowoduje, że Oferta nie będzie spełniała wymogów Zamawiającego i zostanie odrzucona.