Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-2/21
Nazwa Postępowania
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych i posesji Sądu Rejonowego w Chełmie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych i posesji Sądu Rejonowego w Chełmie
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2021/BZP00086903/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90919200-4 - Usługi sprzątania biur
Data ogłoszenia
17-06-2021
Termin składania ofert
25-06-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
25-06-2021 10:15:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie: należycie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej trzy usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. • Za usługę odpowiadającą rodzajem Zamawiający uzna minimum 3 usługi, które obejmują usługi sprzątania w budynkach użyteczności publicznej. • Za usługę odpowiadającą wartością zamówienia uzna minimum usługę sprzątania w budynkach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) . Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną/wykonywaną usługę zakończoną przed dniem otwarcia ofert, a także trwającą nadal, pod warunkiem, że usługa obejmująca całodobową ochronę w budynku użyteczności publicznej została zrealizowana do dnia otwarcia ofert na wartość brutto co najmniej 200.000,00 zł.
1.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
269 139,00
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.1
Częstotliwość mycia okien
Waga:
40.00
W kryterium „ częstotliwość mycia okien” Zamawiający dokona z zastosowaniem następujących zasad: a) Za wskazanie w ofercie częstotliwości mycia okien 4 razy w trakcie trwania umowy – 40 pkt, b) Za wskazanie w ofercie częstotliwości mycia okien 3 razy w trakcie trwania umowy –20 pkt, c) Za wskazanie w ofercie częstotliwości mycia okien 1 razy w trakcie trwania umowy – 0 pkt, Jeżeli Wykonawca zaoferuje częstotliwość mycia okien większą niż 4 razy w trakcie trwania umowy zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów, tj. 40 pkt. W przypadku nie wskazania częstotliwości mycia okien wykonawca otrzyma 0 pkt.