Informacje ogólne
Numer Postępowania
G-026-14/21
Nazwa Postępowania
Świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń oraz obsługi szatni Sądu Rejonowego w Białymstoku
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Sprzątanie pomieszczeń oraz obsługa szatni
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2021/S 117-306667
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90910000-9 - Usługi sprzątania
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
15-06-2021
Data ogłoszenia
18-06-2021
Termin składania ofert
22-07-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
22-07-2021 10:15:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Sprzątanie pomieszczeń
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
warunek w tym zakresie zostanie spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) główne usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający informuje, że pod pojęciem „głównych usług” należy rozumieć wykonanie: minimum jednej usługi w zakresie sprzątania powierzchni biurowych (nie handlowych), nie mniejszych niż 10.000 m2, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, na podstawie jednej umowy.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Obsługa szatni
2.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
Sprzątanie pomieszczeń
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
1 484 168,99
Obsługa szatni
2
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
77 485,27
Kryteria oceny ofert
Sprzątanie pomieszczeń
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
2) Ilość etatów pracowników wykonujących pracę (serwis popołudniowy)
Waga:
40.00
Ocena w kryterium – „Ilość etatów pracowników (serwis popołudniowy)”: a) Punkty za kryterium Ilość etatów pracowników wykonujących usługę w ramach serwisu popołudniowego. Do wyliczenia przedstawionej ilości etatów nie należy ujmować pracowników zatrudnionych w ramach serwisu dziennego (zgodnie z załącznikiem nr 1 do swz pkt 1.2) i 4) oraz koordynatorów. Przy obliczaniu wykazywanej ilości etatów należy przemnożyć ilość osób zatrudnionych w serwisie popołudniowym przez wymiar ich czasu pracy wyliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. b) W przypadku nie złożenia deklaracji zawartej w Formularzu ofertowym (nie wypełnienia oświadczenia lub wpisania cyfry „0”) oferta zostanie odrzucona. c) Ilość punktów w kryterium Ilość etatów zostanie obliczona wg następującego wzoru: Liczba pkt za ilość etatów badanej oferty Ilość pkt w kryterium „Ilość etatów” = ---------------------------------------------------- x 100 x 40% Największa liczba pkt przyznana w zbiorze nieodrzuconych ofert d) Ilość punktów za etaty (do powyższego wzoru) zostanie przyznana wg następujących zasad: • za 7 i mniej etatów – 1 pkt • -za więcej niż 7 do 8 etatów – 2 pkt • za więcej niż 8 do 9 etatów – 3 pkt • za więcej niż 9 do 10 etatów – 4 pkt • za więcej niż 10 etatów – 5 pkt. e) Zatrudnienie osób zgodnie z zadeklarowanymi etatami powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. f) Suma ilości punktów za cenę oraz ilość etatów serwisu popołudniowego stanowić będzie podstawę do oceny oferty. Zamówienie zostanie przyznane ofercie, która uzyska największą łączną ilość punktów.
Obsługa szatni
2.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
2.1
2) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób niepełnosprawnych lub osób bezrobotnych w ramach realizacji zamówienia
Waga:
40.00
Zasady oceny ofert wg kryterium zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób niepełnosprawnych lub osób bezrobotnych w ramach realizacji zamówienia. a) Zamawiający rozumie przez osobę niepełnosprawną - osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1172). b) Zamawiający rozumie przez osobę bezrobotną – osobę spełniającą przesłanki statusu osoby bezrobotnej określonej ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.1256 ze zm.). • Oferta Wykonawcy otrzyma 40 pkt w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej. • Oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt w przypadku gdy Wykonawca nie złoży oświadczenia o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej. c) W przypadku nie złożenia deklaracji zawartej w Formularzu ofertowym, Wykonawca otrzyma 0 pkt. d) Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej/bezrobotnej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresy, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej/bezrobotnej. e) Suma ilości punktów za cenę oraz zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób niepełnosprawnych lub osób bezrobotnych w ramach realizacji zamówienia stanowić będzie podstawę do oceny oferty. Zamówienie zostanie przyznane ofercie, która uzyska największą łączną ilość punktów. f) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.