Informacje ogólne
Numer Postępowania
DSO-241-19/21
Nazwa Postępowania
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących, faksów dla Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Grajewie, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem i Sądu Rejonowego w Zambrowie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących, faksów, oryginalnych, nowych, wcześniej nie używanych, nie przerabianych, nieregenerowanych, powstałych w cyklu produkcyjnym z użyciem 100 % nowych komponentów. 2. Materiały eksploatacyjne muszą być zaopatrzone w etykiety identyfikujące produkt i producenta produktu zarówno na opakowaniu jak i obudowie tonera, symbol materiału powinien jednoznacznie identyfikować jego przeznaczenie do odpowiedniego urządzenia. 3. Materiały eksploatacyjne muszą być kompatybilne pod względem technicznym i funkcjonalnym z urządzeniami, a ich użycie nie może naruszać gwarancji producenta urządzeń, w których będą zainstalowane oraz nie mogą naruszać praw patentowych. 4. Praca materiałów eksploatacyjnych w urządzeniach drukujących / kopiujących musi być bezawaryjna i bezproblemowa oraz nie może powodować ograniczeń funkcji i możliwości urządzeń oraz jakości kopii. 5. Materiały eksploatacyjne muszą być wyposażone w odpowiednie układy elektroniczne np. chipy zliczające, kompatybilne z urządzeniem oraz aktualnym oprogramowaniem sterującym urządzenia. 6. Materiały eksploatacyjne mają być w oryginalnych opakowaniach producenta i zabezpieczone gwarancją nienaruszenia opakowania. 7. Termin przydatności do użycia musi wynosić nie mniej niż 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru materiałów eksploatacyjnych. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, pod warunkiem, że: 8.1 dostarczone materiały eksploatacyjne zapewnią uzyskanie parametrów technicznych równych lub lepszych niż materiały oryginalne tj. spełniające wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe. 8.2 dostarczone materiały eksploatacyjne nie naruszą praw i roszczeń z tytułu gwarancji urządzeń, w których będą eksploatowane (większość posiadanych przez sądy urządzeń jest nowa i objęta okresem gwarancyjnym), 8.3 są fabrycznie nowe, nie gorszej jakości niż odpowiadające im produkty oryginalne, 8.4 posiadają znak firmowy producenta oraz etykiety identyfikujące dany produkt, 8.5 pojemność czy też wydajność (ilość uzyskanych kopii) nie może być mniejsza niż dla produktów oryginalnych, 8.6 do oferty Wykonawca dołączy dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie równoważności, 8.7 jakość druku (kopii), wydajność, szybkość schnięcia (utrwalania), nie zamazywanie się druku (kopii) winny odpowiadać materiałom eksploatacyjnym będącymi wyrobami producenta urządzeń, w których materiały będą zainstalowane, tj. produktom oryginalnym lub je przewyższać również w zakresie bezawaryjnej pracy urządzenia. 8.8 Zamawiający niezależnie od ww. wymagań, w przypadku zaoferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych, zażąda od Wykonawcy złożenia oświadczenia następującej treści: Oświadczamy, że zaoferowane materiały eksploatacyjne równoważne są odpowiednie dla danego rodzaju sprzętu i będą z nim w pełni współpracowały, a w przypadku awarii sprzętu, w którym zostały zainstalowane z winy dostarczonego materiału eksploatacyjnego zobowiązujemy się do naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie i pokrycia w całości szkód jakie awaria ta spowodowała, oraz że wszelkie wymagane ekspertyzy związane z oceną kwestionowanych, a dostarczonych przez nas materiałów eksploatacyjnych przeprowadzimy na własny koszt, 8.9 posiadają aktualny na czas składania ofert Certyfikat wystawiony przez niezależny od producenta podmiot do kontroli jakości poświadczający zgodność zaoferowanych produktów z normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798, ISO/IEC24711 oraz raporty z testów wystawione zgodnie z normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798, ISO/IEC 24711 (dot. tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych) przez niezależną jednostkę uprawnioną do kontroli jakości, posiadającą certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji aktualny na dzień składania ofert, potwierdzający, że podmiot uprawniony do kontroli jakości posiada laboratorium badawcze akredytowane w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025.
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00102620/01 z dnia 2021-07-02
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów
Data ogłoszenia
02-07-2021
Termin składania ofert
09-07-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
09-07-2021 10:10:00
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Okręgowego w Łomży, ul. Dworna 16, 18-400 Łomża, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2 do SWZ – formularz cenowy
I.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
I.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
I.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
I.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował lub realizuje dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat licząc wstecz przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących o wartości brutto każda co najmniej 40 000 zł i przedstawi referencje, że dostawy te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. W przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składnia ofert.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Grajewie ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 3 – formularz cenowy
II.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
II.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował lub realizuje dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat licząc wstecz przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących o wartości brutto każda co najmniej 20 000 zł i przedstawi referencje, że dostawy te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. W przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składnia ofert.
II.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
II.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 44, 18-200 Wysokie Mazowieckie, szczegółowo opisanych w Załącznik nr 4 – formularz cenowy
III.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował lub realizuje dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat licząc wstecz przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących o wartości brutto każda co najmniej 15 000 zł i przedstawi referencje, że dostawy te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. W przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składnia ofert.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Zambrowie Al. Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów, szczegółowo opisanych w Załącznik nr 5 – formularz cenowy
IV.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
IV.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował lub realizuje dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat licząc wstecz przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących o wartości brutto każda co najmniej 30 000 zł i przedstawi referencje, że dostawy te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. W przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składnia ofert.
IV.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
IV.4
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Okręgowego w Łomży, ul. Dworna 16, 18-400 Łomża, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2 do SWZ – formularz cenowy
I
Wadium
Kwota wadium (PLN):
800,00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Grajewie ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 3 – formularz cenowy
II
Wadium
Kwota wadium (PLN):
400,00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 44, 18-200 Wysokie Mazowieckie, szczegółowo opisanych w Załącznik nr 4 – formularz cenowy
III
Wadium
Kwota wadium (PLN):
250,00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Zambrowie Al. Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów, szczegółowo opisanych w Załącznik nr 5 – formularz cenowy
IV
Wadium
Kwota wadium (PLN):
500,00
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Okręgowego w Łomży, ul. Dworna 16, 18-400 Łomża, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2 do SWZ – formularz cenowy
I
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
59 864,10
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Grajewie ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 3 – formularz cenowy
II
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
28 754,09
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 44, 18-200 Wysokie Mazowieckie, szczegółowo opisanych w Załącznik nr 4 – formularz cenowy
III
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
17 079,78
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Zambrowie Al. Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów, szczegółowo opisanych w Załącznik nr 5 – formularz cenowy
IV
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
37 447,35
Kryteria oceny ofert
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Okręgowego w Łomży, ul. Dworna 16, 18-400 Łomża, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2 do SWZ – formularz cenowy
I.1
Cena
Waga:
50.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium „Cena” (50 pkt) otrzyma oferta zwierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczona według następującego wzoru: najniższa cena brutto z ofert nie odrzuconych Ocena oferty badanej = -------------------------------------------------------------- x 50% x 100 cena brutto badanej oferty
I.2
3. Rodzaj materiałów eksploatacyjnych
Waga:
40.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium „Rodzaj materiałów eksploatacyjnych” otrzyma oferta zawierająca najwyższą ilość materiałów eksploatacyjnych oryginalnych wyprodukowanych przez producenta, na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SWZ). Zamawiający dokona oceny w następujący sposób: - za każdy materiał polecany przez producenta urządzenia (oryginalny a nie równoważny) Zamawiający przyzna 1 pkt., za każdy materiał równoważny zamawiający przyzna 0 pkt. Maksymalnie można uzyskać 131 pkt. - następnie uzyskana liczba punków zostanie podstawiona do wzoru: Liczba uzyskanych punków badanej oferty Ocena oferty badanej = ---------------------------------------------------------- x 40% x 100 131 (maksymalna liczba punktów)
I.3
Termin realizacji dostawy od dnia podpisania umowy
Waga:
10.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium „Termin realizacji dostawy liczony od dnia podpisania umowy” (10 pkt ) otrzyma oferta w której Wykonawca zaoferuje najkrótszy termin dostawy liczony od dnia podpisania umowy (maksymalny termin realizacji od dnia podpisania umowy nie może być dłuższy niż 10 dni), a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczona według następującego wzoru: Najkrótszy termin dostawy liczony od dnia podpisania umowy z ofert nie odrzuconych Ocena oferty badanej = ------------------------------------------------------------ x 10% x 100 Termin dostawy liczony od dnia podpisania umowy badanej oferty
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Grajewie ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 3 – formularz cenowy
II.2
Cena
Waga:
50.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium „Cena” (50 pkt) otrzyma oferta zwierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczona według następującego wzoru: najniższa cena brutto z ofert nie odrzuconych Ocena oferty badanej = -------------------------------------------------------------- x 50% x 100 cena brutto badanej oferty
II.3
Rodzaj materiałów eksploatacyjnych
Waga:
40.00
) Najwyższą liczbę punktów w kryterium „Rodzaj materiałów eksploatacyjnych” otrzyma oferta zawierająca najwyższą ilość materiałów eksploatacyjnych oryginalnych wyprodukowanych przez producenta, na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu cenowym (załącznik nr 3 do SWZ). Zamawiający dokona oceny w następujący sposób: - za każdy materiał polecany przez producenta urządzenia (oryginalny a nie równoważny) Zamawiający przyzna 1 pkt, za każdy materiał równoważny zamawiający przyzna 0 pkt. Maksymalnie można uzyskać 74 pkt. - następnie uzyskana liczba punków zostanie podstawiona do wzoru: Liczba uzyskanych punków badanej oferty Ocena oferty badanej = ---------------------------------------------------------- x 40% x 100 74 (maksymalna liczba punktów)
II.1
Termin realizacji dostawy od dnia podpisania umowy
Waga:
10.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium „Termin realizacji dostawy liczony od dnia podpisania umowy” (10 pkt ) otrzyma oferta w której Wykonawca zaoferuje najkrótszy termin dostawy liczony od dnia podpisania umowy (maksymalny termin realizacji od dnia podpisania umowy nie może być dłuższy niż 10 dni), a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczona według następującego wzoru: Najkrótszy termin dostawy liczony od dnia podpisania umowy z ofert nie odrzuconych Ocena oferty badanej = ------------------------------------------------------------ x 10% x 100 Termin dostawy liczony od dnia podpisania umowy badanej oferty
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 44, 18-200 Wysokie Mazowieckie, szczegółowo opisanych w Załącznik nr 4 – formularz cenowy
III.1
Cena
Waga:
50.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium „Cena” (50 pkt) otrzyma oferta zwierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczona według następującego wzoru: najniższa cena brutto z ofert nie odrzuconych Ocena oferty badanej = --------------------------------------------------------------- x 50% x 100 cena brutto badanej oferty
III.2
Rodzaj materiałów eksploatacyjnych
Waga:
40.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium „Rodzaj materiałów eksploatacyjnych” otrzyma oferta zawierająca najwyższą ilość materiałów eksploatacyjnych oryginalnych wyprodukowanych przez producenta, na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu cenowym (załącznik nr 4 do SWZ). Zamawiający dokona oceny w następujący sposób: - za każdy materiał polecany przez producenta urządzenia (oryginalny a nie równoważny) Zamawiający przyzna 1 pkt, za każdy materiał równoważny zamawiający przyzna 0 pkt. Maksymalnie można uzyskać 48 pkt. - następnie uzyskana liczba punków zostanie podstawiona do wzoru: Liczba uzyskanych punków badanej oferty Ocena oferty badanej = ---------------------------------------------------------- x 40% x 100 48 (maksymalna liczba punktów)
III.3
Termin realizacji dostawy od dnia podpisania umowy
Waga:
10.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium „Termin realizacji dostawy liczony od dnia podpisania umowy” (10 pkt ) otrzyma oferta w której Wykonawca zaoferuje najkrótszy termin dostawy liczony od dnia podpisania umowy (maksymalny termin realizacji od dnia podpisania umowy nie może być dłuższy niż 10 dni), a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczona według następującego wzoru: Najkrótszy termin dostawy liczony od dnia podpisania umowy z ofert nie odrzuconych Ocena oferty badanej = ------------------------------------------------------------ x 10% x 100 Termin dostawy liczony od dnia podpisania umowy badanej oferty
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Zambrowie Al. Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów, szczegółowo opisanych w Załącznik nr 5 – formularz cenowy
IV.3
Cena
Waga:
50.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium „Cena” (50 pkt) otrzyma oferta zwierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczona według następującego wzoru: najniższa cena brutto z ofert nie odrzuconych Ocena oferty badanej = -------------------------------------------------------------- x 50% x 100 cena brutto badanej oferty
IV.2
Rodzaj materiałów eksploatacyjnych
Waga:
40.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium „Rodzaj materiałów eksploatacyjnych” otrzyma oferta zawierająca najwyższą ilość materiałów eksploatacyjnych oryginalnych wyprodukowanych przez producenta, na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu cenowym (załącznik nr 5 do SWZ). Zamawiający dokona oceny w następujący sposób: - za każdy materiał polecany przez producenta urządzenia (oryginalny a nie równoważny) Zamawiający przyzna 1 pkt, za każdy materiał równoważny zamawiający przyzna 0 pkt. Maksymalnie można uzyskać 122 pkt. - następnie uzyskana liczba punków zostanie podstawiona do wzoru: Liczba uzyskanych punków badanej oferty Ocena oferty badanej = --------------------------------------------------------- x 40% x 100 122 (maksymalna liczba punktów)
IV.1
Termin realizacji dostawy od dnia podpisania umowy
Waga:
10.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium „Termin realizacji dostawy liczony od dnia podpisania umowy” (10 pkt ) otrzyma oferta w której Wykonawca zaoferuje najkrótszy termin dostawy liczony od dnia podpisania umowy (maksymalny termin realizacji od dnia podpisania umowy nie może być dłuższy niż 10 dni), a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczona według następującego wzoru: Najkrótszy termin dostawy liczony od dnia podpisania umowy z ofert nie odrzuconych Ocena oferty badanej = ------------------------------------------------------------ x 10% x 100 Termin dostawy liczony od dnia podpisania umowy badanej oferty