Informacje ogólne
Numer Postępowania
WZP-421-4/2019
Nazwa Postępowania
Dostawa energii elektrycznej dla sądów powszechnych
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2019/S 077-182745
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
15-04-2019
Data ogłoszenia
18-04-2019
Termin składania ofert
24-05-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
24-05-2019 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji białostockiej
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. Wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy energii elektrycznej (rozumiane jako dwie umowy sprzedaży energii elektrycznej bez usługi dystrybucji), o wartości nie mniejszej niż: a) dla części 1 – 800 000,00 zł brutto każda, b) dla części 2 – 1 300 000,00 zł brutto każda, c) dla części 3 – 1 300 000,00 zł brutto każda, d) dla części 4 – 1 200 000,00 zł brutto każda, e) dla części 5 – 1 200 000,00 zł brutto każda, f) dla części 6 – 900 000,00 zł brutto każda, g) dla części 7 – 900 000,00 zł brutto każda, h) dla części 8 – 600 000,00 zł brutto każda, i) dla części 9 – 700 000,00 zł brutto każda, j) dla części 10 – 2 000 000,00 zł brutto każda, k) dla części 11 – 1 000 000,00 zł brutto każda,
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej za spełniony, w każdej z części zamówienia, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji gdańskiej
2.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. Wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy energii elektrycznej (rozumiane jako dwie umowy sprzedaży energii elektrycznej bez usługi dystrybucji), o wartości nie mniejszej niż: a) dla części 1 – 800 000,00 zł brutto każda, b) dla części 2 – 1 300 000,00 zł brutto każda, c) dla części 3 – 1 300 000,00 zł brutto każda, d) dla części 4 – 1 200 000,00 zł brutto każda, e) dla części 5 – 1 200 000,00 zł brutto każda, f) dla części 6 – 900 000,00 zł brutto każda, g) dla części 7 – 900 000,00 zł brutto każda, h) dla części 8 – 600 000,00 zł brutto każda, i) dla części 9 – 700 000,00 zł brutto każda, j) dla części 10 – 2 000 000,00 zł brutto każda, k) dla części 11 – 1 000 000,00 zł brutto każda,
2.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej za spełniony, w każdej z części zamówienia, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne.
2.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji katowickiej
3.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. Wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy energii elektrycznej (rozumiane jako dwie umowy sprzedaży energii elektrycznej bez usługi dystrybucji), o wartości nie mniejszej niż: a) dla części 1 – 800 000,00 zł brutto każda, b) dla części 2 – 1 300 000,00 zł brutto każda, c) dla części 3 – 1 300 000,00 zł brutto każda, d) dla części 4 – 1 200 000,00 zł brutto każda, e) dla części 5 – 1 200 000,00 zł brutto każda, f) dla części 6 – 900 000,00 zł brutto każda, g) dla części 7 – 900 000,00 zł brutto każda, h) dla części 8 – 600 000,00 zł brutto każda, i) dla części 9 – 700 000,00 zł brutto każda, j) dla części 10 – 2 000 000,00 zł brutto każda, k) dla części 11 – 1 000 000,00 zł brutto każda,
3.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej za spełniony, w każdej z części zamówienia, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne.
3.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji krakowskiej
4.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. Wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy energii elektrycznej (rozumiane jako dwie umowy sprzedaży energii elektrycznej bez usługi dystrybucji), o wartości nie mniejszej niż: a) dla części 1 – 800 000,00 zł brutto każda, b) dla części 2 – 1 300 000,00 zł brutto każda, c) dla części 3 – 1 300 000,00 zł brutto każda, d) dla części 4 – 1 200 000,00 zł brutto każda, e) dla części 5 – 1 200 000,00 zł brutto każda, f) dla części 6 – 900 000,00 zł brutto każda, g) dla części 7 – 900 000,00 zł brutto każda, h) dla części 8 – 600 000,00 zł brutto każda, i) dla części 9 – 700 000,00 zł brutto każda, j) dla części 10 – 2 000 000,00 zł brutto każda, k) dla części 11 – 1 000 000,00 zł brutto każda,
4.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej za spełniony, w każdej z części zamówienia, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne.
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji lubelskiej
5.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
5.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. Wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy energii elektrycznej (rozumiane jako dwie umowy sprzedaży energii elektrycznej bez usługi dystrybucji), o wartości nie mniejszej niż: a) dla części 1 – 800 000,00 zł brutto każda, b) dla części 2 – 1 300 000,00 zł brutto każda, c) dla części 3 – 1 300 000,00 zł brutto każda, d) dla części 4 – 1 200 000,00 zł brutto każda, e) dla części 5 – 1 200 000,00 zł brutto każda, f) dla części 6 – 900 000,00 zł brutto każda, g) dla części 7 – 900 000,00 zł brutto każda, h) dla części 8 – 600 000,00 zł brutto każda, i) dla części 9 – 700 000,00 zł brutto każda, j) dla części 10 – 2 000 000,00 zł brutto każda, k) dla części 11 – 1 000 000,00 zł brutto każda,
5.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej za spełniony, w każdej z części zamówienia, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne.
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji łódzkiej
6.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
6.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. Wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy energii elektrycznej (rozumiane jako dwie umowy sprzedaży energii elektrycznej bez usługi dystrybucji), o wartości nie mniejszej niż: a) dla części 1 – 800 000,00 zł brutto każda, b) dla części 2 – 1 300 000,00 zł brutto każda, c) dla części 3 – 1 300 000,00 zł brutto każda, d) dla części 4 – 1 200 000,00 zł brutto każda, e) dla części 5 – 1 200 000,00 zł brutto każda, f) dla części 6 – 900 000,00 zł brutto każda, g) dla części 7 – 900 000,00 zł brutto każda, h) dla części 8 – 600 000,00 zł brutto każda, i) dla części 9 – 700 000,00 zł brutto każda, j) dla części 10 – 2 000 000,00 zł brutto każda, k) dla części 11 – 1 000 000,00 zł brutto każda,
6.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej za spełniony, w każdej z części zamówienia, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne.
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji poznańskiej
7.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. Wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy energii elektrycznej (rozumiane jako dwie umowy sprzedaży energii elektrycznej bez usługi dystrybucji), o wartości nie mniejszej niż: a) dla części 1 – 800 000,00 zł brutto każda, b) dla części 2 – 1 300 000,00 zł brutto każda, c) dla części 3 – 1 300 000,00 zł brutto każda, d) dla części 4 – 1 200 000,00 zł brutto każda, e) dla części 5 – 1 200 000,00 zł brutto każda, f) dla części 6 – 900 000,00 zł brutto każda, g) dla części 7 – 900 000,00 zł brutto każda, h) dla części 8 – 600 000,00 zł brutto każda, i) dla części 9 – 700 000,00 zł brutto każda, j) dla części 10 – 2 000 000,00 zł brutto każda, k) dla części 11 – 1 000 000,00 zł brutto każda,
7.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej za spełniony, w każdej z części zamówienia, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne.
7.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji rzeszowskiej
8.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
8.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. Wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy energii elektrycznej (rozumiane jako dwie umowy sprzedaży energii elektrycznej bez usługi dystrybucji), o wartości nie mniejszej niż: a) dla części 1 – 800 000,00 zł brutto każda, b) dla części 2 – 1 300 000,00 zł brutto każda, c) dla części 3 – 1 300 000,00 zł brutto każda, d) dla części 4 – 1 200 000,00 zł brutto każda, e) dla części 5 – 1 200 000,00 zł brutto każda, f) dla części 6 – 900 000,00 zł brutto każda, g) dla części 7 – 900 000,00 zł brutto każda, h) dla części 8 – 600 000,00 zł brutto każda, i) dla części 9 – 700 000,00 zł brutto każda, j) dla części 10 – 2 000 000,00 zł brutto każda, k) dla części 11 – 1 000 000,00 zł brutto każda,
8.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej za spełniony, w każdej z części zamówienia, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne.
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji szczecińskiej
9.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
9.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. Wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy energii elektrycznej (rozumiane jako dwie umowy sprzedaży energii elektrycznej bez usługi dystrybucji), o wartości nie mniejszej niż: a) dla części 1 – 800 000,00 zł brutto każda, b) dla części 2 – 1 300 000,00 zł brutto każda, c) dla części 3 – 1 300 000,00 zł brutto każda, d) dla części 4 – 1 200 000,00 zł brutto każda, e) dla części 5 – 1 200 000,00 zł brutto każda, f) dla części 6 – 900 000,00 zł brutto każda, g) dla części 7 – 900 000,00 zł brutto każda, h) dla części 8 – 600 000,00 zł brutto każda, i) dla części 9 – 700 000,00 zł brutto każda, j) dla części 10 – 2 000 000,00 zł brutto każda, k) dla części 11 – 1 000 000,00 zł brutto każda,
9.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej za spełniony, w każdej z części zamówienia, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne.
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji warszawskiej
10.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. Wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy energii elektrycznej (rozumiane jako dwie umowy sprzedaży energii elektrycznej bez usługi dystrybucji), o wartości nie mniejszej niż: a) dla części 1 – 800 000,00 zł brutto każda, b) dla części 2 – 1 300 000,00 zł brutto każda, c) dla części 3 – 1 300 000,00 zł brutto każda, d) dla części 4 – 1 200 000,00 zł brutto każda, e) dla części 5 – 1 200 000,00 zł brutto każda, f) dla części 6 – 900 000,00 zł brutto każda, g) dla części 7 – 900 000,00 zł brutto każda, h) dla części 8 – 600 000,00 zł brutto każda, i) dla części 9 – 700 000,00 zł brutto każda, j) dla części 10 – 2 000 000,00 zł brutto każda, k) dla części 11 – 1 000 000,00 zł brutto każda,
10.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej za spełniony, w każdej z części zamówienia, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne.
10.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji wrocławskiej
11.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
11.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. Wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy energii elektrycznej (rozumiane jako dwie umowy sprzedaży energii elektrycznej bez usługi dystrybucji), o wartości nie mniejszej niż: a) dla części 1 – 800 000,00 zł brutto każda, b) dla części 2 – 1 300 000,00 zł brutto każda, c) dla części 3 – 1 300 000,00 zł brutto każda, d) dla części 4 – 1 200 000,00 zł brutto każda, e) dla części 5 – 1 200 000,00 zł brutto każda, f) dla części 6 – 900 000,00 zł brutto każda, g) dla części 7 – 900 000,00 zł brutto każda, h) dla części 8 – 600 000,00 zł brutto każda, i) dla części 9 – 700 000,00 zł brutto każda, j) dla części 10 – 2 000 000,00 zł brutto każda, k) dla części 11 – 1 000 000,00 zł brutto każda,
11.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej za spełniony, w każdej z części zamówienia, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne.
Wadium
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji białostockiej
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
53 000,00
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji gdańskiej
2
Wadium
Kwota wadium (PLN):
88 000,00
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji katowickiej
3
Wadium
Kwota wadium (PLN):
85 000,00
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji krakowskiej
4
Wadium
Kwota wadium (PLN):
82 000,00
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji lubelskiej
5
Wadium
Kwota wadium (PLN):
79 000,00
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji łódzkiej
6
Wadium
Kwota wadium (PLN):
59 000,00
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji poznańskiej
7
Wadium
Kwota wadium (PLN):
60 000,00
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji rzeszowskiej
8
Wadium
Kwota wadium (PLN):
41 000,00
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji szczecińskiej
9
Wadium
Kwota wadium (PLN):
48 000,00
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji warszawskiej
10
Wadium
Kwota wadium (PLN):
133 000,00
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji wrocławskiej
11
Wadium
Kwota wadium (PLN):
68 000,00
Kryteria oceny ofert
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji białostockiej
1.1
Cena
Waga:
100.00
Cena
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji gdańskiej
2.1
Cena
Waga:
100.00
Cena
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji katowickiej
3.1
Cena
Waga:
100.00
Cena
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji krakowskiej
4.1
Cena
Waga:
100.00
Cena
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji lubelskiej
5.1
Cena
Waga:
100.00
Cena
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji łódzkiej
6.1
Cena
Waga:
100.00
Cena
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji poznańskiej
7.1
Cena
Waga:
100.00
Cena
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji rzeszowskiej
8.1
Cena
Waga:
100.00
Cena
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji szczecińskiej
9.1
Cena
Waga:
100.00
Cena
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji warszawskiej
10.1
Cena
Waga:
100.00
Cena
Dostawa energii elektrycznej dla sądów obszaru apelacji wrocławskiej
11.1
Cena
Waga:
100.00
Cena