Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/OG/16/21
Nazwa Postępowania
ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W OBIEKCIE PRZY UL. PŁOCKIEJ 5A W WARSZAWIE DLA POTRZEB SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie przy ul. Płockiej 5a w Warszawie dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2021/S 131-347503
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90910000-9 - Usługi sprzątania
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
06-07-2021
Data ogłoszenia
09-07-2021
Termin składania ofert
11-08-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
11-08-2021 10:20:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Opis warunku udziału w postępowaniu znajduje się w specyfikacji warunków zamówienia
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Opis warunku udziału w postępowaniu znajduje się w specyfikacji warunków zamówienia
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
9 200,00
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
567 000,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena ofertowa
Waga:
60.00
Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane według wzoru wskazanego w Rozdziale IX ust. 1 pkt 3 lit. a swz.
1.2
Zastępowalność personelu
Waga:
40.00
Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane według wzoru wskazanego w Rozdziale IX ust. 1 pkt 3 lit. b swz.