Informacje ogólne
Numer Postępowania
F. 3502-1/2021
Nazwa Postępowania
Świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru obiektów
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Ochrona osób i mienia
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
ocds-148610-194f3f09-dd83-11eb-b885-f28f91688073
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
79710000-4 - Usługi ochroniarskie
Data ogłoszenia
05-07-2021
Termin składania ofert
14-07-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
14-07-2021 11:00:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 świadczenia polegające na ochronie fizycznej obiektu budynku użyteczności publicznej o pow. użytkowej minimum 2000 m2 przez co najmniej 12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 200 000 złotych brutto każde świadczenie. Przez usługę zrealizowaną Zamawiający rozumie umowę zakończoną w okresie ostatnich 3 lat przez upływem terminu składania ofert.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych).
1.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi koncesję na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U z 2020 r., poz. 838 z późn. zm). Okres ważności koncesji nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
387 000,00
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
60.00
1.1
Doświadczenie
Waga:
40.00