Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-3/21
Nazwa Postępowania
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych i posesji Sądu Rejonowego w Chełmie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych i posesji Sądu Rejonowego w Chełmie
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00109023/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90919200-4 - Usługi sprzątania biur
Data ogłoszenia
08-07-2021
Termin składania ofert
16-07-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
16-07-2021 10:15:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
1.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
279 995,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
W kryterium „Cena” Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o wzór: Ilość punktów = (Cmin /Co) x 60 Cmin – cena najniższa Co – cena rozpatrywanej oferty Liczba punktów będzie liczona do dwóch miejsc po przecinku.
1.2
Częstotliwość mycia okien
Waga:
40.00
W kryterium „ częstotliwość mycia okien” Zamawiający dokona z zastosowaniem następujących zasad: a) Za wskazanie w ofercie częstotliwości mycia okien 4 razy w trakcie trwania umowy – 40 pkt, b) Za wskazanie w ofercie częstotliwości mycia okien 3 razy w trakcie trwania umowy –20 pkt, c) Za wskazanie w ofercie częstotliwości mycia okien 1 razy w trakcie trwania umowy – 0 pkt.