Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/SR/01/2021/TP
Nazwa Postępowania
„Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku „A” i „B” Sądu Rejonowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3A w Wołominie”
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
wymiana instalacji C.O.
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
Data ogłoszenia
09-07-2021
Termin składania ofert
03-08-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
03-08-2021 10:30:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
co najmniej 2 (dwie) roboty remontowo - budowlane
1.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
1.4
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
10 000,00
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
862 842,04
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena 60 pkt. + gwarancja 40 pkt.
Waga:
100.00
Cena 60 pkt. + gwarancja 40 pkt.