Informacje ogólne
Numer Postępowania
G-2410-45/21
Nazwa Postępowania
Dostawa do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku macierzy do backupu danych, systemu deduplikacji, serwerów wraz z rozbudową aktualnie posiadanego środowiska
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2021/S 135-358143
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
10-07-2021
Data ogłoszenia
15-07-2021
Termin składania ofert
13-08-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
13-08-2021 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Dostawa jednego deduplikatora danych do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 500 000,00 złotych
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną dostawę, dostawę z montażem urządzeń związanych z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 złotych
1.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Dostawa jednej macierzy dyskowej typu AllFlash do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
2.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną dostawę, dostawę z montażem urządzeń związanych z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 złotych;
2.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 500 000,00 złotych;
2.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Dostawa siedmiu nowych serwerów wirtualizacyjnych oraz rozbudowa posiadanych pięciu serwerów wirtualizacyjnych do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
3.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną dostawę, dostawę z montażem urządzeń związanych z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 250 000,00 złotych
3.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 1 250 000,00 złotych
Wadium
Dostawa jednego deduplikatora danych do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
5 000,00
Dostawa jednej macierzy dyskowej typu AllFlash do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
2
Wadium
Kwota wadium (PLN):
5 000,00
Dostawa siedmiu nowych serwerów wirtualizacyjnych oraz rozbudowa posiadanych pięciu serwerów wirtualizacyjnych do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
3
Wadium
Kwota wadium (PLN):
10 000,00
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
Dostawa jednego deduplikatora danych do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
530 000,00
Dostawa jednej macierzy dyskowej typu AllFlash do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
2
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
490 000,00
Dostawa siedmiu nowych serwerów wirtualizacyjnych oraz rozbudowa posiadanych pięciu serwerów wirtualizacyjnych do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
3
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
1 320 000,00
Kryteria oceny ofert
Dostawa jednego deduplikatora danych do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
1.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.4
Skrócenie terminu realizacji dostawy
Waga:
20.00
Opis w rozdziale XIV SWZ
1.3
Możliwość replikacji do innych systemów deduplikacji i przechowywania kopii zapasowych
Waga:
10.00
Opis w rozdziale XIV SWZ
1.1
Usługi wdrożenia, konfiguracji, przygotowanie dokumentacji projektu oraz transfer wiedzy
Waga:
10.00
Opis w rozdziale XIV SWZ
Dostawa jednej macierzy dyskowej typu AllFlash do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
2.3
Cena
Waga:
60.00
Cena
2.2
Skrócenie terminu realizacji dostawy
Waga:
20.00
Opis w rozdziale XIV SWZ
2.1
Usługi wdrożenia, konfiguracji, przygotowanie dokumentacji projektu oraz transfer wiedzy
Waga:
10.00
Opis w rozdziale XIV SWZ
2.4
Zabezpieczenie Pamięci Write Cache
Waga:
10.00
Opis w rozdziale XIV SWZ
Dostawa siedmiu nowych serwerów wirtualizacyjnych oraz rozbudowa posiadanych pięciu serwerów wirtualizacyjnych do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku
3.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
3.3
Gwarancja
Waga:
20.00
Opis w rozdziale XIV SWZ
3.4
Aktualizacja rozwiązania
Waga:
10.00
Opis w rozdziale XIV SWZ
3.1
Automatyczna rozbudowa rozwiązania
Waga:
10.00
Opis w rozdziale XIV SWZ