Informacje ogólne
Numer Postępowania
G-26-15/21
Nazwa Postępowania
Usługa drukowania wraz z kompleksową obsługą urządzeń drukujących w Sądzie Rejonowym wBiałymstoku.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Usługa drukowania i obsługi urządzeń
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00115520/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
79810000-5 - Usługi drukowania
Data ogłoszenia
15-07-2021
Termin składania ofert
27-08-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
27-08-2021 10:15:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę trwającą minimum 12 miesięcy dla jednego odbiorcy o wartości brutto co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń drukujących, polegającej na: a) naprawie oraz wykonywaniu usługi serwisowej urządzeń drukujących użytkowanych przez Zamawiającego, b) dostawie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, c) dostawie, wdrożeniu, uruchomieniu systemu do zarządzania i monitorowania wydrukiem, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana lub jest wykonywana, wraz z załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
1.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
319 195,80
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.1
Czas dyżuru pracownika
Waga:
40.00
Ocena ofert w zakresie kryterium „Czas dyżuru pracownika” zostanie dokonana wg następujących zasad: 1) zaoferowany czas dyżuru pracownika: od 10:00 do 15:00 w każdy z dni roboczych – 10 pkt; 2) zaoferowany czas dyżuru pracownika: od 9:00 do 15:00 w każdy z dni roboczych – 20 pkt 3) zaoferowany czas dyżuru pracownika: od 8:00 do 15:00 w każdy z dni roboczych – 40 pkt należy przyjąć, iż 1pkt=1% UWAGA: Przez „Czas dyżuru pracownika” Zamawiający rozumie czas przebywania pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy w siedzibie Zamawiającego w czasie wynikającym z oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolowania czasu dyżuru w czasie trwania umowy. UWAGA: W kryterium „Czas dyżuru pracownika” ilość punktów obliczona będzie na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (wg załącznika nr 2 do SWZ). W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze zaoferowanego czasu dyżuru Zamawiający przyjmie czas minimalny, tj. od 10:00 do 15:00 i przyzna Wykonawcy 10 pkt.